Yazar : Avfî

Telif

Cevâmiü'l-hikâyât ve levmiü'r-rivâyât

Müellif eseri ilk olarak Gûrîler'den Nâsırüddin Kabâce'nin emriyle kaleme almaya başlamıştır. Ancak onun ölümünden (ö. 625/1228) sonra Delhi hükümdarı olan Şemseddin İltutmış'ın veziri Nizâmülmülk Muhammed b. Ebü Sa‘d ...

Örfî Avfî Talik Beyazıd Devlet Kütüphanesi