UA-128574582-4

Yazar : Anonim

Telif

Kitâbü siyâseti'l-mülûk

Eserin günümüze ulaştığı ...

Anonim Halis Efendi Kütüphanesi

Telif

Kânûnü's-siyâse ve düstûrü'r-riyâse

Eserin günümüze ulaştığı ...

Anonim

Telif

Mevâizü'l-mülûk ve'l-hulefâ ve'l-umerâ ve'l-vüzerâ

Adaletin fazileti ve zulmün kötülüğü; geçmiş dönem ulemadan sâdır olan rivayetler; hükümdarlara, halifelere, emirlere ve vezirlere nasihatler; müslümanlara yötenici atanan vâliler vb konulara değinen bu eser toplam on iki bab ve ...

Anonim Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Esâs-ı umûr-ı devlete dâir risâle

Müellifi meçhul bu eser isminden de anlaşılacağı üzere devlet kademelerinin esaslarına, kamu düzenine, mâlîye ve ilmiye sınıfına, devlet erkânına, dış işleri vb. konulara değinen önemli bir eser olup toplam dokuz bab üzere ...

Anonim Nesih İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi

Tercüme

Nasîhâtnâme-i Aristotâlîs

Eser, Aristo'ya nispeti kesin olmamakla birlikte onun Kitabü's-siyâse olarak da bilinen ve Yahya b. el-Bıtrîk tarafından Arapça'ya tercüme edilen siyaset, ahlâk, tıp, madenler vb. birçok konuya değinen Sırrü’l-esrâr adıyla da ...

Anonim Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Tedâbir-i umûr-ı saltanata dâir bir risâle

Küçük hacimli kısa bir risale olarak kaleme alınan eserde adalet, saltanat-ı İslâmiyede bir takım gayrı meşrû işlerin zuhûr etmesi, kötülükleri ortadan kaldırmak, amel-i salih, sultânın ahlakı ve vasıfları, tevazu, kibir, ...

Anonim Rik'a İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi

Tercüme

Terceme-i zahîretü’l-mülûk

Eser Ali b. Şihâbüddîn Hasan b. Muhammed el-Hemedânî'nin Zahîretü'l-mülûk adlı Farsça eserinin Türkçe tercümesidir. Eserin mütercimi ise belli değildir. Zahîretü'l-mülûk özellikle dinî metinler ağırlıklı bir ahlâk-siyaset ...

Anonim İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi

Telif

Mesâilü'r-ruhbân ve'l-kıssîsîn fî hilâfeti Ebî Bekr es-Sıddîk

Eser Hz. Ebû Bekir'in halifeliğinin çeşitli delillerle ispatının yapıldığı ve bununla ilgili meselelerin tartışıldığı bir ...

Anonim Topkapı Sarayı Müzesi