Yazar : Anonim

Telif

Nizâm ve kavânîn-i atîka ve ahlâk-ı ricâl-i devlet

Genel olarak mâlî, siyasi, idarî ve ahlâkî konulara değinen bu eser, müellifin ifadesine göre devletin sadrazamlarının talepleri üzerine telif edilmiştir. Dokuz bab üzerine tertip edilmiş olan eserde müellif, füzelânın ...

Anonim Nesih İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi

Tercüme

Terceme-i risâletü’n-nesâih bi-Abdullah-ı Ensâri

Eser Abdullah Ensârî’nin nasihatlerinin Türkçe tercümesidir. Ensârî'nin müstakil Nasîhatnâme adlı eseri de mevcut olmakla birlikte mütercimin tercümesi bu eserden ve diğer kitaplarından derlenmiş ...

Anonim Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Tezkiretü'l-mülûk

Hicrî 1137'de kaleme alınmış olan bu eser, Safevîler devletinin geç dönem siyasî tarihine, devlet teşkilatına, devlet adamlarına, din adamlarına, devletin mâlî, askeri, idârî yapısına dair önemli bilgilere yer vermekte olup kim ...

Anonim British Library

Telif

Hırzü'l-mülûk

Sultan III. Murad’a ithafen kaleme alınan bu eserin müellifi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak eserin yöntem ve içeriğine bakılacak olunsa müellifinin devletin düzen ve işlerinin seyri hakkında şikayette bulunan ...

Anonim Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Kavânîn-i Osmânî ve râbıta-i Âsitâne

17. yüzyılın sonunda kaleme alınan ve müellifi bilinmeyen bu eser Osmanlı Devleti'nde devlet teşkilatı, bazı protokol kuralları vb konuları işleyen bir ...

Anonim

Telif

Kânûn-ı Osmanî

Eserinin adından ve müellifin girişteki ifadelerinden hareketle eserin Osmanlı devletinin bazı alanlardaki kanunlarını ihtiva ettiğini söylemek mümkündür. Müellif eseri için "kavâid-i cihânyânî ve kavânîn-i örfiyye-i Osmânî" ...

Anonim Dîvânî Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Tercüme

Terceme-i siyâsetü'l-mülûk

Eserin günümüze ulaştığı ...

Anonim Halis Efendi Kütüphanesi

Telif

Kitâbu mesâlihü'l-müslimîn

Müellif bu eserinde Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu dönemde ilmî, dînî, mâlî, idârî, sosyal, siyâsî, askerî ve devlet teşkilatı ile ilgili çeşitli konulara dair bazı meselelerde kendi görüş ve eleştirilerine ve bunlara ...

Anonim Nesih Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi

Telif

Kitâb-ı müstetâb

Hicrî 1030’lu yıllarda Sultan II. Osman’a ithafen kaleme alınan eser devletin içinde bulunduğu sıkıntıları ve düzenin fesadını işleyen kitaplar arasındadır. Müellifi belli olmamakla birlikte eserin Sultan II. Osman’a takdimi ...

Anonim Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Telhîsât

Veliyüddin Telhisleri olarak da bilinen eser esasında on telhisten müteşekkil olup, dönemin Osmanlı Sultanı IV. Murat’a hicrî 1032 senesinde sunulmuştur. Müellifi meçhul bu telhislerde bazı devlet kademelerindeki ve tımar ...

Anonim Beyazıd Devlet Kütüphanesi

Telif

Âdâbü’l-mülûk

Eserin günümüze ulaştığı ...

Anonim

Telif

Şurûtü'l-imâme ve's-siyâseti'l-memleke

Eserin günümüze ulaştığı ...

Anonim

Telif

Risâle fî mâ yelzemü 'ale’l-mülûk

Müellifi meçhul olan ve Kanûnî Sultan Süleyman'a ithafen kaleme alınan bu eser daha çok şer'î hükümlere yönelik nasihatleri ihtiva ...

Anonim Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

et-Tarîkü'l-meslûk fî siyâseti'l-mülûk

Nüshanın ferağ kaydında nüshanın Şam Emiri Tatay'a ithafen kaleme alındığı belirtilmektedir şöyle ki: وذلك المقر السيفي تطاي امير حاجب الحجاب بالشام المحروس. Bazı kaynaklar (Çolak, s. ...

Anonim Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Tuhfetü'l-memlûk ve umdetü'l-mülûk

Memlüklü hükümdarı Sultan Kansu Gavrî'ye ithafen kaleme alınan eserin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Kansu Gavrî döneminde, önceki dönemde telif edilen birçok siyaset eseri onun için özel olarak tekrar istinsah edilmiştir. Bu ...

Anonim Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Tercüme

Tuhfetü’r-riyâz fî hileli’l-hiyâz

Eser Hüccetü'l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed et-Tûsî el-Gazzâlî'nin (ö. 505/1111) Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar için kaleme aldığı Nasîhatü’l-mülûk adlı Farsça eserinin onun öğrencilerinden olduğu belirtilen ...

Anonim Talik Topkapı Sarayı Müzesi

Telif

Risâletü's-siyâse

Eserin günümüze ulaştığı ...

Anonim Halis Efendi Kütüphanesi

Telif

Muhtasar fi’s-siyâse ve umûri’s-saltana

Esere ilimlerin en şereflisinin ilmü'l-hikme (felsefe) olduğuna değinerek giriş yapan müellif bu ilmin fer'inin ahlak ilmi olduğunu belirtir. Akabinde ameli hikmetin üçüncü kısmına geçiş yaparak siyaset ilmine konuyu getirir. Ayrıca ...

Anonim Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Müntehab

Müntehâb min kitâbü's-sülûk ve'd-düvelü'l-mülûk li-İbn Nubate

Eser, İbn Nubate el-Mısrî’nin Kitâbü’s-sülûk ve’d-düveli’l-mülûk adlı eserinden seçilerek oluşturulmuş (müntehab) bir risaledir. Ancak risalenin sonunda el-‘Ikdü’l-ferîd’den bir pasaj da mevcuttur. Eserine insanın ...

Anonim Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi