Yazar : Ali Şîr Nevâî

Telif

Siyerü'l-mülûk

Eserin günümüze ulaştığı ...

Ali Şîr Nevâî