Yazar : Ali b. Muhammed el-Gazzâlî

Telif

Tahrîrü’s-sülûk fî tedbîri’l-mülûk

Eser müellifin de ifade ettiği genel anlamda liderlerin (imam) riyâsetinin tarifinin ilkeleri, halkın yönetimi vb. hususlar hakkında muhtasar olarak kaleme alınmış bir kitaptır. Müellif eserine ilk olarak Hz. Musa ve Harun kıssasına ...

Ali b. Muhammed el-Gazzâlî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi