Yazar : Alâeddîn Ali Çelebî

Tercüme

Hümayûnnâme

Eser Abdullah b. Mukaffa'nın Pehlevîce’den Farsça'ya tercüme ettiği Kelile ve Dimne adlı eserinin Hüseyin Vâiz-i Kâşifî'nin (Mevlânâ Kemâlüddîn Hüseyn b. Alî-i Beyhakī-yi Sebzevârî (ö. 910/1504-1505)) Hüseyin Baykara’nın ...

Alâeddîn Ali Çelebî