Yazar : Akovalızâde

Telif

Minhâcü’l-ümerâ fî ahvâli's-selâtin ve’l-vüzerâ

Siyaset konularını ihtiva eden ve toplamda üç fasıl ve bir hâtimeden müteşekkil bir ...

Akovalızâde Talik İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi