Yazar : Ahvazî

Telif

el-Kalâid ve'l-ferâid

Kâtip Çelebi’nin bu adla zikrederek hem Ebü’l-Hasan el-Ahvâzî’ye hem de Ebû Ali el-Ahvâzî’ye nisbet ettiği (bk. Keşfü’z-zunûn, II, 1303) bu eserler Süleymaniye Kütüphanesi’nde el-Fevâid ve’l-kalâid (Lâleli, nr. 1582) ...

Ahvazî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi