Yazar : Ahmed el-Bursevî

Tercüme

Şerefü’l-mülûk fi’l-adâleti ve’s-sülûk

Eser Maârifü'l-avârif adlı eserin Türkçe tercümesidir. Mütercim eserde müellifin adına dair herhangi bir atıf yapmamaktadır. Eserde ahlâk ve siyaset konuları işlenmektedir. Ahlâk konularının bazılarında özellikle şecaat ve ...

Ahmed el-Bursevî Müezzinzâde Kani‘î Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi