Yazar : Abdurrahmân b. Muhammed b. Ali b. Ahmed el-Hanefî

Telif

Harâidü’l-mülûk fî ferâidi’s-sülûk

Eserini girişte andığı Hızır b. İlyas'a ithafen kaleme alan müellif, onu toplamda iki bab üzere tertib etmiştir. İlk bölüm adalet ve riyâset, ikinci bölüm ise Hızır ve İlyas hakkındaki rivayetlere dairdir. İkinci bab özellikle ...

Abdurrahmân b. Muhammed b. Ali b. Ahmed el-Hanefî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi