Yazar : Abdullâh Mâhir

Derleme

Enîsü’l-mülûk

Sultan III. Ahmed Han'ın (1703 – 1730) hicrî 1115 (1703) tahta cülûsu gecesinde sultana ithafen nasihat amacıyla kaleme alınmıştır. Müellifin eserdeki ifadesine göre eser Tıbrü’l-mesbûk, Ahlâk-ı Muhsinî, Zahiretü’l-mülûk ...

Abdullâh Mâhir Nesih İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi