Yazar : Abdullâh Cemâleddîn Efendi

Telif

Siyâsetü’ş-şer‘iyye fî siyâdeti’r-râ‘î ve sa‘âdeti’r-ra‘iyye

Bursalı Mehmet Tâhir'in ifadesiyle "cümle erbâb-ı siyâset ile ilm-i hukûk müntesipleri tarafından kullanılan kıymetli bir eser" olarak tarif edilen bu kitap toplam on altı bölümden müteşekkil olup, genel anlada siyaset ve hukuk ve ...

Abdullâh Cemâleddîn Efendi Bereketzâde Cemâleddîn Abdullâh Efendi Bereketzâde Damadı.