Yazar : Abdülazîz b. Hoca Sa'deddîn Muhammed b. Hasan Can

Tercüme

Terceme-i miftâhu's-sa'âde fî kavâidi's-siyâseti ve's-siyâde

Eser Şihabüddîn Muhammed b. Abdülkerim'in (ö. 780'dan sonra/) Rebiülevvel 780'de Şah Şucâ' için telif ettiği Miftahu's-saâde fi kavâidi's-siyâse ve's-Siyade adlı Farsça eserinin hicrî 1025 yılında Dersaadet Ağası el-Hâc ...

Abdülazîz b. Hoca Sa'deddîn Muhammed b. Hasan Can Nestalik Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Tercüme

Terceme-i ahlâk-ı Muhsinî

Hüseyin Vâiz-i Kâşifî adıyla bilinen Mevlânâ Kemâleddîn Hüseyin b. Ali el-Beyhakı-yi Sebzevârî'nin (ö. 910/1506) hicrî 900'de (1495) Hüseyin Baykara’nın oğlu Ebü’l-Muhsin Mirzâ’ya ithâfen kaleme aldığı Ahlâk-ı ...

Abdülazîz b. Hoca Sa'deddîn Muhammed b. Hasan Can Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi