KADRO

İslam Siyaset Düşüncesi Projesi Koordinatörü: Süleyman Güder

Süleyman Güder, Lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde 2008 yılında tamamladı. “A Comparative Analysis of the Foreign Policy Perspectives in Two Latin American States: Brazil and Venezuela in the Twenty-First Century” başlıklı teziyle 2011 yılında Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. Dünya Siyaseti, Latin Amerika Siyaseti, Güncel Ortadoğu Siyaseti ve Sosyal Hareketler ve Siyasi İlahiyat konularında araştırmalar yapan Güder, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2016 yılında “Hristiyan ve İslami Kurtuluş Teologlarının Öze Dönüş Mücadelesi: Karşılaştırılmalı Bir Analiz” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi olan Güder, İlmi Etüdler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2016 yılından bu yana yürütmektedir. İngilizce, Arapça ve Portekizce bilen Güder, evli ve üç çocuk babasıdır.

İslam Siyaset Düşüncesi Kataloğu Projesi Yürütücüleri: Hızır Murat Köse-Özgür Kavak

Hızır Murat Köse, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezun oldu, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi’nde, doktorasını ise İngiltere’de Warwick Üniversitesi sosyoloji bölümünde tamamladı. İslam siyaset düşüncesi, İbn Haldun’un umrani yaklaşımı, siyaset sosyolojisi alanlarında çalışmalar yapan Köse, halen İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Klasik yayınlarından çıkmakta olan İslam Medeniyeti Araştırmaları (İMA @klasik_ima) serisinin (Eyyüp Said Kaya ile) editörlüğünü yürüten Köse, aynı zamanda Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesinde klasik siyaset düşüncesi metinlerinin neşredilmesine yönelik “İslam Siyaset Düşüncesi Projesi”nin (Özgür Kavak ile) yürütücülüğünü yapmaktadır.

Özgür Kavak, 01.05.1978’de Karamürsel’de doğdu. İzmit İmam-Hatip Lisesi (1995) ve MÜ İlahiyat Fakültesi mezunu (2000). MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku bilim dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak çalıştı (2004-2011). MÜ İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı (2011-2013). Hâlihazırda İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olup Arapça hazırlık okulu koordinatörlüğünü yürütmektedir.

Akademik çalışma alanları İslam Siyaset Düşüncesi ve İslam Modernizmidir. Klasik Yayınları İslam Medeniyeti Araştırmaları (İMA), Siyaseti Yeniden Düşünmek Serisi editörüdür. Aynı zamanda Türkiye Yazma Eserler Kurumu İslam Siyaset Düşüncesi Projesi’nde Hızır Murat Köse ile birlikte klasik siyaset metinlerinin yayına hazırlığı ile iştigal etmektedir.

Yayınlanmış çalışmalarından bazıları şöyledir:

•           Modern İslam Hukuk Düşüncesi, Reşid Rıza Örneği, İstanbul: Klasik Yayınları, 2011, 381 s.

•           Bir Osmanlı Kadısının Fıkhî Müktesebâtı, Veliyyüddîn Cârullah Efendi’nin Fıkıh Notları ve Câmiü’r-rumûz Hâşiye’si, İstanbul: Klasik Yayınları, 2016, 382 s.

•           Hüseyin b. Hasan, Letâifü’l-Efkâr, Kâdı Hüseyin b. Hasan’ın Siyâsetnâmesi, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2018, 454 s.

•           İslam Siyaset Düşüncesi, Adil Devlet, Erdemli Şehir, Mükellef İnsan, (ed.), Ankara: İlem Kitaplığı, 2018, 420 s.

•           Ali el-Gazzâlî, İslam Hükümdarları İçin Siyaset Rehberi, Tahrîrü’s-sülûk fî tedbîri’l-mülûk İstanbul: Klasik Yayınları, 2016, 224 s.

•           Reşid Rıza, İttihad-ı Osmanî'den Arap İsyanına, İstanbul: Klasik Yayınları, 2007, 353 s.

Kataloglama: İbrahim Halil Ayten

2008 yılında Mersin Anadolu İmam Hatip L. bitirdikten sonra; Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2012 yılında mezun olmuştur. Aynı fakültede İslam Felsefesi alanında, Ömer Türker'in danışmanlığında "Kutbuddin eş-Şîrâzî'nin Şerhu Hikmeti'l-ayn Adlı Eserinin Tahkik ve İncelemesi" adlı yüksek lisans tezini hazırlamıştır. 2013-2016 yıllarında Prof. Dr. Ömer TÜRKER’in koordinatörlüğünde İLEM ve İLKE Derneği’nce yürütülen İslam Ahlak Düşüncesi Projesi’nde İslam Ahlak Düşüncesi Kataloğu’nu; 2015-2018 yıllarında Prof. Dr. Maroun AOUAD'ın koordinatörlüğünde CNRS adlı Fransız resmi kurumlarına bağlı "http://abjad.phic-project.org/" sitesinde Süleymaniye Yazma Eserler Ktp. yazma eserlerin kataloglama çalışmasını yapmıştır. 2017-2018 yıllarında İslam Nazariyatı Araştırmaları Merkezi Genel Sekreterliği görevini yürüten Ayten, ayrıca bu merkezce yürütülen Vaz’ Projesi kapsamında Vaz’iyye Literatürü Kataloğu’nu hazırlamaktadır.

Danışmanlar: Lütfi Sunar

Lütfi Sunar, doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde "Karl Marx ve Max Weber’in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları" başlıklı teziyle 2010 yılında tamamladı. Sosyolojik teori, şarkiyatçılık, öteki, toplumsal değişim, tabakalaşma ve eşitsizlik alanlarında çalışmalar yapmakta olan Sunar, hâlen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sunar’ın, Marx ve Weber’de Doğu Toplumları, Türkiye’de İş Ortaklıkları, Marx an Weber on Oriental Societies, Türkiye’de Toplumsal Değişim, Eurocentrism at the Margin: Encounters, Critics and Going Beyond ve Debates on Civilization in the muslim Word: Critical Perspectives on Islam and Modernity gibi kitapları ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. İlmi Etüdler Derneği’nin kurucu başkanı olan Sunar 2002 - 2008 ve 2010 - 2016 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Sunar, 2016 yılından bu yana çatı kuruluşumuz olan İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği'nin Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. İLEM’in ilk günlerinden itibaren çok sayıda ders, etkinlik ve projenin yürütülmesinde ve yayınlarda katkısı bulunan Sunar halen İnsan & Toplum dergimizin de baş editörlüğünü sürdürmektedir.

Katalog Asistanı: Muhammet Emin Canlı

Muhammet Emin Canlı, İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden mezun oldu (2017). Aynı üniversitenin Temel İslam Bilimleri bölümünde fıkıh alanında yüksek lisansına devam etmektedir.

Proje Sekretaryası: Ömer Faruk Uysal-Mehmet Beydemir

Ömer Faruk Uysal, İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu (2016). Yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede "The Problem of Political Philosophy in Leo Strauss' Thought" başlıklı teziyle tamamladı (2018). Halen İstanbul Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını sürdürmekte ve Selçuk Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan Uysal’ın temel araştırma alanı modern siyaset teorisidir.

Mehmet Beydemir, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme (2011) ve Türk Dili ve Edebiyatı (2016) bölümlerinde tamamladı. Marmara Üniversitesi’nde pedagojik formasyon (2017) eğitimi aldı. Yayıncılık sektörünün her kademesinde bulundu. Kültür ve çocuk yayınlarında editör ve yayın koordinatörü görevinde bulundu. 200’e yakın esere katkı sağladı. Orta dereceli okullarda Türkçe öğretmenliği yaptı. Çocuk edebiyatı ve modern edebiyat üzerine çalışmalarda bulunuyor. İlmi Etüdler Derneği’nde araştırma ve yayın koordinatörü olarak görev yapıyor.