UA-128574582-4

Tercüme

Nasîhâtnâme-i Aristotâlîs

Yazar : Anonim

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 792
Eser Adı Nasîhâtnâme-i Aristotâlîs
Müellif Tam Künyesi Anonim
Müellif Bilinen Kısa Adı Anonim
Dil Farsça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Şehid Ali Paşa
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 2842-008
Yazı Türü Talik
Eserin Türü Tercüme
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser, Aristo'ya nispeti kesin olmamakla birlikte onun Kitabü's-siyâse olarak da bilinen ve Yahya b. el-Bıtrîk tarafından Arapça'ya tercüme edilen siyaset, ahlâk, tıp, madenler vb. birçok konuya değinen Sırrü’l-esrâr adıyla da anılan eserin Farsça tercümesidir.
Eserin Konu Başlıkları Eserin konu başlıkları: Devlet yönetimi, ahlâk, memurların tayini ve idaresi, savaş taktikleri, şarap, tıp, fizyoloji, ilm-i kıyâfet, kimya, astroloji, taşlar ve bitkiler.
Notlar Aristo ve eserleri hakkında önemli bilgiler veren Mahmut Kaya Sırrü'l-esrâr'daki ifadelerin ve genel anlamda da eserin Aristo'ya aidiyetindeki şüpheler hakkında dikkate değer ifadelere yer vermektedir, şöyle ki: "Aristo’nun sekiz bölümden oluşan Politika (Politica) adlı eserinin Arapça’ya çevrildiği konusunda klasik kaynaklarda hiçbir bilgi mevcut değildir. İslâm müellifleri bu eseri Kitâbü’s-Siyâse adıyla anıyor ve az da olsa muhtevası hakkında bazı bilgiler veriyorlarsa da bugüne kadar İslâm dünyasında söz konusu eserin izine rastlamak mümkün olmamıştır. Bir mecmuada (Köprülü Ktp., nr. 1608, vr. 70ª) Aristo’nun devlet şekilleri hakkındaki fikirlerinin yer aldığı görülmektedir; ancak bu konuya Politika’dan başka Retorika (Rhetorica) adlı kitabında da yer verdiği için belirtilen mecmuadaki bu parçanın hangi eserinden alındığı tesbit edilememektedir. Ortaçağ İslâm ve hıristiyan dünyasında Aristo’nun siyaset kitabı olarak ün yapan ve İbnü’l-Bıtrîk’in kaleminden çıktığı anlaşılan Kitâbü’s-Siyâse fî tedbîri’r-riyâse veya diğer adıyla Sırrü’l-esrâr’ın Aristo ile ilgisi yoktur ve zaten Meşşâî filozoflar bu uydurma eseri hiçbir zaman ciddiye almamışlardır. Bununla beraber söz konusu eser tıp, firâset* ve astroloji gibi konuları da kapsadığı için sonraları İslâm kültür dünyasını hayli meşgul etmiştir." Detaylı bilgi için bkz. MAHMUT KAYA, "ARİSTO", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/aristo (14.12.2018)
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü