UA-128574582-4

Telif

Tenbîhü’l-ifhâm ilâ metâlibü’l-hayâti’l-ictimâiyye ve’l-İslâm

Yazar : Rafik Bey el-Azm Azmizâde Refik Bey

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 773
Eser Adı Tenbîhü’l-ifhâm ilâ metâlibü’l-hayâti’l-ictimâiyye ve’l-İslâm
Müellif Tam Künyesi Refîk b. Mahmûd b. Halîl el-Azm
Müellif Bilinen Kısa Adı Rafik Bey el-Azm; Azmizâde Refik Bey
Yüzyıl (Hicri) 14.
Yüzyıl (Miladi) 20.
Vefat Tarihi Hicri 1343
Vefat Tarihi Miladi 1924
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı Mısır: Matbaatü'l-Mevsûa, 1318/1900, 72 s.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Müellif Mısır'da iken Mevsuât risalesi adında bir dergide Metâlibü'l-hayâti'l-ictimâiyye ve'l-İslâm başlığı altında beş makale kaleme aldığını; daha sonra müslümanların gerilemesinin, ataletlerinin sebeplerini izah eden bir çalışma yapmayı vadettiğini; ancak bu makalelerin buna yeterli olmadığını zikrederek mezkur bahis hakkında yazdığı diğer makaleleri de toplayarak bu kitabı basmaya karar verdiğini belirtir. Müellif Metâlibü'l-hayâti'l-ictimâiyye ve'l-İslâm başlığı altındaki beş makalenin başlığını korumayı arzu ettiğinden esere de Tenbîhü’l-ifhâm ilâ metâlibü’l-hayâti’l-ictimâiyye ve’l-İslâm adını vermiştir. Bu beş makaleye ilave dört makale daha eklemiş ve eseri toplam dokuz makale üzere tertib etmiştir. Sonraki dört makalede müslümanların başına gelen gerilemenin kaynağı ve sebebleri tedkik edilmektedir.
Eserin Konu Başlıkları Mukaddime. 1. Makale: İctimaî hayatta insanın kanaatkâr olması. 2. Makale: [Çalışıp gayret etmek]. 3. Makale: İnsanın doğası gereği medeni olduğu hakkında. 4. Makale: [İctimâî hayatın düzeni için dinin vaz eylediği medeni kanunlar]. 5. Makale: [Siyasî inkılablar]. 6. Makale: Müslümanların gerilemesi ve sebepleri. 7. Makale: Önceki dönemlerde müslümanların terakkisi. 8. Makale: Alimlerin amelleri, alimlerin şer'in hududunu ayakta tutmak hususundaki vazifeleri vb. 9. Makale: [Önceki makalenin hülasası ve müslümanların dinî ve dünyevî hususlarda uğradıkları inkılabların sebeplerinin kısaca izahı]
Notlar Eserin içerik bilgisi için Süleymaniye Yazma Eser Ktp. İzmir nr. 01018-002'de yer alan matbu nüshası kullanılmıştır.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü