UA-128574582-4

Telif

Siyâsetü’ş-şer‘iyye fî siyâdeti’r-râ‘î ve sa‘âdeti’r-ra‘iyye

Yazar : Abdullâh Cemâleddîn Efendi Bereketzâde Cemâleddîn Abdullâh Efendi Bereketzâde Damadı.

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 769
Eser Adı Siyâsetü’ş-şer‘iyye fî siyâdeti’r-râ‘î ve sa‘âdeti’r-ra‘iyye
Müellif Tam Künyesi Abdullâh Cemâleddîn b. Seyyîd Hasan
Müellif Bilinen Kısa Adı Abdullâh Cemâleddîn Efendi; Bereketzâde Cemâleddîn Abdullâh Efendi; Bereketzâde Damadı.
Yüzyıl (Hicri) 14.
Yüzyıl (Miladi) 20.
Vefat Tarihi Hicri 1318
Vefat Tarihi Miladi 1901
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı Kahire: Matbaatü'l-meârif, 1901, 309 s.
Eserin Çevirisi: Türkçe İslam'da İdârî Siyâset: Yönetenlerin hakimiyeti ve yönetilenlerin saadeti, haz. A. Kabakçı, Erol Bayraktar, İstanbul: Hira Yayınları, [t.y.], 278 s.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Bursalı Mehmet Tâhir'in ifadesiyle "cümle erbâb-ı siyâset ile ilm-i hukûk müntesipleri tarafından kullanılan kıymetli bir eser" olarak tarif edilen bu kitap toplam on altı bölümden müteşekkil olup, genel anlada siyaset ve hukuk ve ahlak konularına değinmektedir. Müellif eserine "siyasetin çeşitleri"ne yer vererek başlar ve eserini "İslam devletinin temelini oluşturan ilkeler" konusuyla bitirir.
Eserin Konu Başlıkları Mukaddime: Siyasetin çeşitleri. 1-5. Bölüm: İslâm'da siyasetin meşrûiyeti, umûmun hukuku, insan ve yardımlaşma, imâmet, meşveret. 6-10. Bölüm: Adalet ve zulüm, idareciler, dîvân-ı emval, faziletler ve reziletler, dinî eğitim 11-16. Bölüm: Vaaz ve irşad, insanlık, müslümanların gerileme nedenleri, İslam tarihinde yönetimsel bozukluklar, halifeler ve dönemlerindeki alimler, İslam devletinin temelini oluşturan ilkeler.
Notlar Eserin içeriği için Süleymaniye Yazma Eser Ktp. İzmirli İsmail Hakkı nr. 00717'de yer alan matbu nüshası kullanılmıştır.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh