UA-128574582-4

Tercüme

Terceme-i usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem

Yazar : Ahmed Reşid Paşa

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 758
Eser Adı Terceme-i usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem
Eserin Anılan Diğer İsimleri Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem tercümesi
Müellif Tam Künyesi Ahmed Reşid Paşa
Müellif Bilinen Kısa Adı Ahmed Reşid Paşa
Yüzyıl (Hicri) 13.
Yüzyıl (Miladi) 19.
Vefat Tarihi Hicri 1227'den Sora
Vefat Tarihi Miladi 1813'ten sonra
Dil Türkçe
Eserin Türü Tercüme
Eserin Baskısı Hicaz Vilayeti Matbaası, 1331.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser Hasan Kâfî b. Turhan b. Davud el-Akhisarî'nin (ö. 1025/1616) hicrî 1004 yılının Zilhicce ayında telif ettiği Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem adlı Arapça eserinin Türkçe tercümesidir. Mütercim bu eseri hicrî 1323 yılının Zilhicce ayında tercüme etmiştir. Müellifin de tertibini takib ederek eseri bir mukaddime, dört asıl ve bir hâtime üzere tertib eylemiştir. Eserine hicrî 1004 yılının mevcut siyasî-ictimâî durumu hakkında kısa bir giriş yaparak başlayan müellif Hasan Kâfî, insanların kendi ahlâk ve davranışlarını düzeltmeden Allah'ın onları ıslah etmeyeceğinden bahseder. Daha sonra ise bu dönemdeki nizâmın bozukluğunun üç ayrı vecih altında sebeplerini sayar. Eserinin bu sorunlara bir nebze çare olması amacıyla kaleme aldığını belirterek onun içeriğinden bahseder. Eserini özellikle "Envârü't-tenzîl, Ravzatü'l-ulemâ"dan seçmeler yaparak oluşturmuştur. Eserde yer alan konular çeşitli hikmetli sözler, hikayeler, şiirler ve bazı tarihi olaylar üzerinden anlatılmıştır. Eser sayfaların bir yüzünde Arapça metin, diğer yüzünde de Türkçe tecümesi yer alacak şekilde yazılmıştır.
Eserin Konu Başlıkları Mukaddime: Sebeb-i nizâm-ı âlem. 1. Asıl: Sebeb-i nizâm ve devâm-ı saltanât. 2. Asıl: Müşâvere, istihâre, rey ve tedbîr. 3. Asıl: Savaş aletlerinin kullanılmasının zorunluluğu ve askerlerin idaresi ve motivasyonu. 4. Asıl: Allah'ın yardımıyla zafere sebep olan şeyler ve hezimete sebep olan şeyler.
Eserin Telif Tarihi Zilhicce 1323H.
Notlar Eserin içeriği için Süleymaniye Yazma Eser Ktp. İzmirli İsmâil Hakkı nr. 01441'de yer alan matbu nüshası kullanılmıştır.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü