UA-128574582-4

Telif

Seyfü’l-izze ilâ hazreti sâhibi’d-devle

Yazar : Abdullâh Halim Efendi

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 757
Eser Adı Seyfü’l-izze ilâ hazreti sâhibi’d-devle
Müellif Tam Künyesi es-Seyyîd Abdullâh Halim b. el-Hâc Mustafa b. el-Hâc Ali b. el-Hâc Ramazan
Müellif Bilinen Kısa Adı Abdullâh Halim Efendi
Yüzyıl (Hicri) 13.
Yüzyıl (Miladi) 19.
Vefat Tarihi Hicri 1205'ten sonra
Vefat Tarihi Miladi 1791'den sonra
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Esad Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 02292
Varak Numarası 140 vr.
Hattat-Müstensih Şeyh Ebû Bekir b. Osman b. Abdurrahman
Yazma İstinsah Tarih 1218H
Yazı Türü Talik
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser Sultan III. Selim dönemi paşalarından İzzet Mehmed Paşa'ya ithaf edilmiş olup; bir mukaddime, sekiz fasıl ve bir hâtimeden müteşekkildir.
Eserin Konu Başlıkları Mukaddime: "Padişaha intibahın vucûdu lâzım, ona itaatin ise elzemü'l-levâzım olduğu" hakkında. 1-2. Fasıl: Padişahın vezirlerinden şikayeti, affetme erdemi. 3-4.Fasıl: Siyasetle ilgili meseleler, emir bi'l-ma'rûf ve nehiy ani'l-münker. 5-6. Fasıl: Cihad meseleleri, hadler, "cinâyât" ve kısaslara dair muteber fetvalar. 7-8. Fasıl: Hükümdarlar (mülûk) ve vezirlerin askeri düzene dair "tedbîr"leri, Hükümdarlar (mülûk) ve vezirlerle ilgili nasihatler. Hâtime: vekte riâyet ve zamanın, mekanın ve anın gerekliliğini [yerine getirme].
Eserin Telif Tarihi [1] Cemâziyelâhir 1205H
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü