UA-128574582-4

Telif

Kânûn-ı Osmanî

Yazar : Anonim

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 718
Eser Adı Kânûn-ı Osmanî
Müellif Tam Künyesi Anonim
Müellif Bilinen Kısa Adı Anonim
Yüzyıl (Hicri) 12.
Yüzyıl (Miladi) 18.
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Esad Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 02362-001
Varak Numarası 1b-30b vr.
Yazı Türü Dîvânî
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserinin adından ve müellifin girişteki ifadelerinden hareketle eserin Osmanlı devletinin bazı alanlardaki kanunlarını ihtiva ettiğini söylemek mümkündür. Müellif eseri için "kavâid-i cihânyânî ve kavânîn-i örfiyye-i Osmânî" ifadesini kullanmaktadır. Üç bab üzere tertib edilen eserde bu bablar altında da toplam otuz fasla yer verilmektedir. Eserin genel konuları ise cinayet mukabelesinde olan şuç ve kötülükler, sipâhiler ve beytü'l-mâl, reâyaya has bazı durumlardır.
Eserin Konu Başlıkları [Mukaddime] Birinci bab: Cinayet mukabelesinde olan suçlar. 1-4. Fasıl: Zinayla ilgili suçlar; dövüşme ve bir kişiyi öldürme ile ilgili suçlar; içki içme, hırsızlık, darb ve saldırı ile ilgili suçlar; mücerred siyaset? İkinci bab: Sipâhîler ve beytü'l-mâl. 1-3. Fasıl: Tımar sahipleri, tımarın sipâhi tarafından olan hususiyeti, beytü'l-mâl. 4-7. Fasıl: Öşürler, bâcı ve beytü'l-mâl, [hayvanlar], bâl hovanı, yaya ve müsellem ile ilgili haller. Üçüncü bab: Reâyâya has durumlar. 1-3. Fasıl: Raiyyetin raiyyetliği ile ilgili hükümler, kefereye mahsus durumlar, azb (عزب) için tayin olunan kanun hakkında. 4-7. Fasıl: Eflâkân'ın (Eflâk ve Boğdan Beyliği)? ahvâli, yörük ve haymâniye ilgili hususlar, [...], uhuvvet için vaz olunan kanun hakkında.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel