UA-128574582-4

Telif

Tedâbirü'l-gazavât

Yazar : Dağistanlı Ali Paşa

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 701
Eser Adı Tedâbirü'l-gazavât
Eserin Anılan Diğer İsimleri Tedbîr-i Cedîd-i Nâdir; Tedbîr-i Nâdir
Müellif Tam Künyesi Canikli Hacı Ali Paşa
Müellif Bilinen Kısa Adı Dağistanlı Ali Paşa
Yüzyıl (Hicri) 12.
Yüzyıl (Miladi) 18.
Vefat Tarihi Hicri 1199
Vefat Tarihi Miladi 1786
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Esad Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 01821
Varak Numarası 79 vr.
Yazı Türü Talik
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Müellifin hicrî 1181’de Bağdat'ta meydana gelen bir isynanın nedenlerini ve alınması gerekli tedbirleri izah ettiği bu eser Sultan I. Abdülhamid’e takdim edilmek üzere 13 Şevvâl 1190 (25 Kasım 1776) Pazartesi tarihinde tamamlanmıştır. Eserde genel olarak I. Abdülhamid dönemi olayları hakkında eleştirilere yer verilmekle birlikte bunlara karşı tedbirler de tasnif edilmiştir. Canikli ailesi hakkında kaleme aldığı ansiklopedi maddesinde Özcan Mert eser hakkında şu ifadelere yer vermektedir: " ... bu eserinde Hacı Ali Paşa, III. Mustafa ve I. Abdülhamid dönemi olaylarını ve müesseselerini tenkit etmekte, işlenen hataları gözler önüne sermektedir. Ayrıca bozuklukların düzeltilmesi hususunda ne gibi tedbirler alınması gerektiğini de açıklamakta, sosyal, ekonomik, idarî ve askeîf konulara temas etmekte ve arazi sistemiyle askerlik düzeninin ıslahını savunmaktadır."
Eserin Konu Başlıkları [Mukaddime]. 1. Sebeb-i İhtilal(-i Bağdad): Mısır, Kahire, Bağdad ve iklim-i Kırım, tedbîr-i Bağdad, mühimme-i ceng, tedbîr-i vüzerâ, cem'-i mübâya'a, mühimme-i mübâya'a. 2. Sebeb-i ihtilâl-i Kırım: Sefer-i istilâ-yı Kırım, tedbîr-i Kırım, tedbîr-i İran, mühimme. 3. Rumeli âyanlarının hileleri ve tedbîr ve tedbî diğer. 4. Bazı havadis. 5. Mukâbele-i tedbîr-i ceng, tedbîr-i ceng(3), mühimme, takrîr-i vekayi', tedbîr-i ceng(2), mühimme. 6. Der beyân-ı müzî'i devlet. 7. Tedbîr-i mekûlat ve meşrûbat-ı Âsitâne.
Eserin Telif Tarihi 13 Şevval 1190H (25 Kasım 1776) Pazartesi.
Notlar Detaylı bilgi için bkz.: Yücel Özkaya, "Canikli Ali Paşa'nın Risâlesi: Tedâribü'l-ğazavât", TAD, VII/ 12·13, s. 119-191; ÖZCAN MERT, "CANİKLİ HACI ALİ PAŞA AİLESİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/canikli-haci-ali-pasa-ailesi (15.12.2018). Eserin konu başlıkları Yücel Özkaya'nın makalesinden istifade edilerek oluşturulmuştur.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel