UA-128574582-4

Derleme

Risâletü Mervân li'bnihi

Yazar : Abdulhamîd Yahyâ el-Kâtib

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 7
Eser Adı Risâletü Mervân li'bnihi
Eserin Anılan Diğer İsimleri Fî Nasîha Vâlii'l-‘Ahd
Müellif Tam Künyesi Ebû Gālib Abdülhamîd b. Yahyâ b. Sa‘d el-Kâtib
Müellif Bilinen Kısa Adı Abdulhamîd Yahyâ el-Kâtib
Yüzyıl (Hicri) 2.
Yüzyıl (Miladi) 8.
Vefat Tarihi Hicri 132
Vefat Tarihi Miladi 750
Dil Arapça
Eserin Türü Derleme
Eserin Baskısı ed., Muhammed Kürd Ali, Resâilü’l-büleğā, Kahire: Matbaatü Lecnetü't-te'lîf ve't-tercüme ve'n-neşr, 1954. s. 173-210.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser Şakir Ergin'in ifadesiyle müellifin "risâleleri arasında en önemlisi"dir ve dönemin halifesi Mervân b. Muhammed b. Mervân’ın kendi ağzından oğlu veliaht Abdullah’a yaptığı nasihatleri içermektedir. Eserde halife bazen oğluna sorduğu bazı sorular çerçevesinde düşünmesini ve tedbirler almasını istemekte bazen bunlara cevaplar da vererek ona yol göstermeye çalışmaktadır. Örneğin askerlikle ilgili kısımda askerî bilgisini, askerlerin savaş esnasındaki konumlarını, harb sanatını, askerin tahammül sınırlarını vb. oğluna sormaktadır. Bunun yanında oğluna görüşünün zayi olmasından kaçınmasını, iyilikleri çoğaltmasını, ifrata kaçmamasını, aceleci davranmamasını, düşmana karşı çok gevşek davranmamasını, cezalandırırken haddi aşmamasını öğütlemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. ALİ ŞAKİR ERGİN, "ABDÜLHAMÎD el-KÂTİB", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulhamid-el-katib (14.12.2018).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü