Telif

Risâle-i vazife-horan ve merâtib-i bendegân-ı Âl-i Osmân

Yazar : Ayn Ali Efendi

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 651
Eser Adı Risâle-i vazife-horan ve merâtib-i bendegân-ı Âl-i Osmân
Müellif Tam Künyesi Ayn Ali Efendi el-Mağnisâvî ed-Defterî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ayn Ali Efendi
Yüzyıl (Hicri) 11.
Yüzyıl (Miladi) 17.
Vefat Tarihi Hicri 1018'den sonra
Vefat Tarihi Miladi 1609'dan sonra
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Esad Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 02361-002
Varak Numarası 37b.53b vr.
Yazma İstinsah Tarih 1030H
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser dönemin Osmanlı sadrazamı Kuyucu Murad Paşa'nın emriyle hicrî 1018 (1609) yılında Recep, Şaban ve Ramazan aylarında alınan mevâcipler baz alınarak hazırlanmıştır. Bu anlamda eserde devlet kademelerindeki memurların aldıkları maaşlar zikredilmiştir. Müellif toplam dört mertebe ve bir hâtimeden oluşan eserine ilk olarak askerlerden başlar. Ağalar ve müstahdemler ile de son (dördüncü) mertebeyi zikreder. Eserini son olarak şeyhülislam, mevcut kazaskerler ve çeşitli önemli şehirlerde kadılık görevinde bulunmuş emeklilere yer vererek bitirir.
Eserin Konu Başlıkları Mukaddime: Birinci mertebe: Askerlerin aldıkları maaşlar. İkinci mertebe: Azeb reisleri ve tersânede çalışanların maaşları. Üçüncü mertebe: Âsitâne-i Saadette (İstanbul) hizmet edenlerin ve seferde padişahla birlikte onun hizmeti için giden zümrelerin ve maaşları. Dördüncü mertebe: Ağay-ı âlişân (ağalar), müşâhere-i hârân zümresi ve maaşları. Hâtime: Halihazırda ve daha önce şeyhülislam olanlar, mevcut ve emekli kazaskerler, çeşitli önemli şehirlerde kadılık görevinde bulunmuş emekliler ve bunların maaşları. Hâtimetü'l-hâtime: Risâlenin kaleme alınmasının amacı.
Eserin Telif Tarihi 1018H
Notlar Detaylı bilgi için bkz. MEHMET İPŞİRLİ, "AYN ALİ EFENDİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ayn-ali-efendi (15.12.2018).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel