Telif

Kânûn-ı Osmanî

Yazar : Avnî Ömer Efendi

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 624
Eser Adı Kânûn-ı Osmanî
Eserin Anılan Diğer İsimleri Kânûn-ı Osmâni Mefhûm-ı Defter-i Hâkânî
Müellif Tam Künyesi Avnî Ömer Efendi
Müellif Bilinen Kısa Adı Avnî Ömer Efendi
Yüzyıl (Hicri) 11.
Yüzyıl (Miladi) 17.
Vefat Tarihi Hicri 1070
Vefat Tarihi Miladi 1659
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Yahya Tevfîk
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 00278
Varak Numarası 1b-46a vr.
Yazma İstinsah Tarih 1051H
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Çevirisi: Türkçe çev. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, "Kanun-ı Osmani Mefhum-ı Defter-i Hakanî" Belleten, XV., 1951, s. 381-391.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser Osmanlı Devleti'nin tımar sistemini konu alan bir kitaptır. Müellif ilk olarak şer'î kanunlarda araziler konusunu ele alarak esere giriş yapmakta ve arazileri arz-ı öşrî, arz-ı harâciyye ve arz-ı memleket olmak üzere üç kısma ayırmaktadır. Daha sonra asıl kısma geçerek eserin Osmanlı devleti sınırları içerisinde olan çeşitli ülke, bölge, köy vb. yerlerde olan arazilerin taksimi ve ıslahatını beyan eden bir makale olduğunu belirtmekte ve memâlik-i Osmâniye'de vaki olan "bilâd, kila, mezârî ve kura"nın yirmi beş kısımdan müteşekkil olduğunu ifade etmektedir.
Eserin Konu Başlıkları 1-5. Hasslar; mâlikane; evkâf; arpalık; ocaklık. 6. Zeâmet ve tımarlar: Tekâüd tımarları, yurtluk tımarlar, malikane tımarlar, münavebe tımarlar, Rumelideki geri hizmet ve akıncı tımarları, Anadoludaki geri hizmet tımarları, canbâz ve garip yerler, voynuk beyleri ve çeribaşıları tımarları, yund ocakları vs. mahsus tımarlar, tımarlı kal'a muhafızları, müsellem tımarlar, hassa av kuşçuları tımarı, ashâb-ı derek tımarı, derbendci tımarı, atçekenlerin tımarı, Hristiyan tımarları, baştınalar. Hâtime.
Notlar Detaylı bilgi için bkz.: İsmail Hakkı Uzunçarşılı, "Kanun-ı Osmani Mefhum-ı Defter-i Hakanî" Belleten, XV., 1951, s. 381-391.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh