UA-128574582-4

Tercüme

Şerefü’l-mülûk fi’l-adâleti ve’s-sülûk

Yazar : Ahmed el-Bursevî Müezzinzâde Kani‘î

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 620
Eser Adı Şerefü’l-mülûk fi’l-adâleti ve’s-sülûk
Müellif Tam Künyesi Müezzinzâde Ahmed el-Bursevî el-Kani‘î
Müellif Bilinen Kısa Adı Ahmed el-Bursevî; Müezzinzâde; Kani‘î
Yüzyıl (Hicri) 11.
Yüzyıl (Miladi) 17.
Vefat Tarihi Hicri 1054
Vefat Tarihi Miladi 1644
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Esad Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 01900
Varak Numarası 98 vr.
Hattat-Müstensih Muhammed b. Ömer
Yazma İstinsah Tarih 0960H
Yazı Türü Talik
Eserin Türü Tercüme
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser Ma‘ârifü’l-avârıf adlı eserin Türkçe tercümesidir. Mütercim eserde müellifin adına dair herhangi bir atıf yapmamaktadır. Eserde ahlâk ve siyaset konuları işlenmektedir. Ahlâk konularının bazılarında özellikle şecaat ve adalet bahislerinde hükümdarlardan hikayelere yer verilmiştir.
Eserin Konu Başlıkları Eserde işlenen konulardan bazıları şunlardır: Ahlâk-ı hamîde ve ahlâk-ı zemîme, vezirler, sultânın dîvânı, Hindistan ve Yunan filozoflarının sözleri, Horasan hakîminin divan ashâbı hakkındaki sözleri, adil padişah hakkındaki hikayeler, cömert Yemen meliki, sultânın Horasan hakîmini kabulü, şeyhülislâmın Horasan hakîmine iltiması, hikmetli sözler, insanın diğer mahluklara arasıdanki konumu, insanın meleklerden üstünlüğü, ulemâ-yi hikmet'in insanın kuvvelerine dair ispatı, faziletlerin tahsili, alimler meclisinin sofraları, dört ana erdem, hikmet, iffet, şecaat, adalet ve bunların esbâbı,
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü