Tercüme

Terceme-i ahlâk-ı Muhsinî

Yazar : Abdülazîz b. Hoca Sa'deddîn Muhammed b. Hasan Can

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 599
Eser Adı Terceme-i ahlâk-ı Muhsinî
Müellif Tam Künyesi Abdülazîz b. Hoca Sa'deddîn Muhammed b. Hasan Can
Müellif Bilinen Kısa Adı Abdülazîz b. Hoca Sa'deddîn Muhammed b. Hasan Can
Yüzyıl (Hicri) 11.
Yüzyıl (Miladi) 17.
Vefat Tarihi Hicri 1028
Vefat Tarihi Miladi 1618
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Fatih
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 03467
Varak Numarası 263+2 vr.
Yazma İstinsah Tarih 1021H
Yazı Türü Talik
Eserin Türü Tercüme
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Hüseyin Vâiz-i Kâşifî adıyla bilinen Mevlânâ Kemâleddîn Hüseyin b. Ali el-Beyhakı-yi Sebzevârî'nin (ö. 910/1506) hicrî 900'de (1495) Hüseyin Baykara’nın oğlu Ebü’l-Muhsin Mirzâ’ya ithâfen kaleme aldığı Ahlâk-ı Muhsinî adlı Farsça eserin Türkçe tercümesidir. Eserin dörtte birlik bölümü (30-40 bab) doğrudan siyasete müteallik konuları ihtiva etmektedir.
Eserin Konu Başlıkları 1-5. Bab: İbâdet, ihlâs, dua, şükür, sabır. 6-10. Bab: Rızâ, tevekkül, hayâ, iffet, edeb. 11-15. Bab: 'Ulüvv-i himmet, azm, cidd ü cehd, sebât, adâlet. 16-20. Bab: Afv, hilim, hulk u rıfk, şefkat, hayrât. 21-25. Bab: Sehâvet ü ihsân, tevâzu, emânet, ahde vefâ, sadâkat. 26-30. Bab: İncâh-ı hâcât, teennî ve teemmül, meşveret, hazm, şecâat. 31-35. Bab: Gayret, siyâset, teyakkuz, firâset, kitmân-ı esrâr 36-40. Bab: İgtinâm-ı fırsat, riâyet-i hukûk, sohbet-i ahyâr, def‘-i eşrâr, tertîb-i hâdem ü haşem.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Felsefe