Tercüme

Terceme-i miftâhu's-sa'âde fî kavâidi's-siyâseti ve's-siyâde

Yazar : Abdülazîz b. Hoca Sa'deddîn Muhammed b. Hasan Can

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 598
Eser Adı Terceme-i miftâhu's-sa'âde fî kavâidi's-siyâseti ve's-siyâde
Müellif Tam Künyesi Abdülazîz b. Hoca Sa'deddîn Muhammed b. Hasan Can
Müellif Bilinen Kısa Adı Abdülazîz b. Hoca Sa'deddîn Muhammed b. Hasan Can
Yüzyıl (Hicri) 11.
Yüzyıl (Miladi) 17.
Vefat Tarihi Hicri 1028
Vefat Tarihi Miladi 1618
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Nuruosmaniye
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 02335
Varak Numarası 1b-165b vr.
Hattat-Müstensih el-Hâc Muhammed b. Süleymân
Yazma İstinsah Tarih 1129H
Yazı Türü Nestalik
Eserin Türü Tercüme
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser Şihabüddîn Muhammed b. Abdülkerim'in (ö. 780'dan sonra/) Rebiülevvel 780'de Şah Şucâ' için telif ettiği Miftahu's-saâde fi kavâidi's-siyâse ve's-Siyade adlı Farsça eserinin hicrî 1025 yılında Dersaadet Ağası el-Hâc Mustafa Ağa'ya ithafen kaleme alınan genişletilmiş Türkçe tercümesidir. Metnin müellifi eserinin telif kaydında kendisini Muhammed b. İbrahim olarak tanıtırken, tercümede ise mütercim tercüme ettiği eserin telif kaydına yer vermiştir. Kayıtta eserin müellifi Muhammed b. İbrahim b. Muhammed el-Îcî olarak verilmiş ve eserin de Muharrem 785 tarihinde kaleme alındığını belirtmiştir. Bunun yanında tercümenin 12a varağında müellifin ve eserinin ismi "Şeyh Muhammed b. İbrahim b. Muhammed el-Îcî'nin .... Miftâhü's-saâde fî Kavâidi's-siyâde" şeklinde zikredilmiştir. Mütercim tercümesinde asıl esere ilave olarak uzunca bir mukaddime (1b-14b vr) eklemiş ve asıl metnin hâtimesine nazaran tercümenin hâtimesini uzun tutmuştur. Ancak eserin konu başlıklarına bir ilave yapmamış ve müellifin tertibini korumuştur. Bu anlamda eser bir mukaddime dört bab ve bir hâtimeden müteşekkildir.
Eserin Konu Başlıkları Mukaddime: Çeşitli meseleler: İmamın varlığının zorunluluğu, imâmetin şartları, inikâd-ı imâmet, meratib-i serdâr, hilâfet ve saltanatın manası, imâma itaatin zorunluluğu, Hz. Peygamber'den sonra imâmlığın icma ile sabit olması. 1. Bab: Saltanatın manasının tahkiki. 2. Bab: Sultanlar, hakimler ve valilerin vazifeleri. 3. Bab: vezirler ve padişah nâibleri âdâbı. 4. Bab: Bu kitaba uygun bazı hikmetli sözler ve hikayeler. 1-3. Fasıl: Emîrü'l-mü'minîn Ömer b. el-Hattâb'ın sireti, Emîrü'l-mü'minîn Ömer b. Abdülaziz'in sireti, çeşitli konularda hikayeler. Hâtime.
Eserin Telif Tarihi 1025H
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü