UA-128574582-4

Telif

Ferruhnâme

Yazar : Nevâlî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 573
Eser Adı Ferruhnâme
Eserin Anılan Diğer İsimleri Ahlâkk-ı Nevâlî; Furuhnâme
Müellif Tam Künyesi Nasûh b. Abdullâh Akhisârî Nevâlî
Müellif Bilinen Kısa Adı Nevâlî
Yüzyıl (Hicri) 10.
Yüzyıl (Miladi) 16.
Vefat Tarihi Hicri 1002
Vefat Tarihi Miladi 1594
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Atıf Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 02220
Varak Numarası 1b-115 vr.
Hattat-Müstensih Ali b. Yusuf
Yazma İstinsah Tarih 1097H
Yazı Türü Talik
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Müellif Ahlâk-ı Nevâlî adıyla da anılan bu eseri Manisa’da müderris iken tatil günlerinde yazmıştır. Esasında müellif bu eseri Aristo’nun Kitâbü’r-Riyâset ve’s-siyâset adlı eserini okurken bazı mülahazalarını dercederek gerekli gördüğü pasajların altlarını çizerek, tashihler ve kendince eklemeler yaparak eseri genişletmek suretiyle oluşturulmuştur. Müellif tüm bunları Türkçe’ye tercüme ederek çeşitli ilâvelerle birlikte bu eseri vücuda getirmiştir. Bir mukaddime on altı bab ve bir "tekmile/hâtime"den müteşekkil bu eserde işlenen konuların anlatımı hikâye, nazım, beyt, şiir, kıt‘a, rubâi vb. başlıklı edebî türlerle zenginleştirilmiştir. Metin Türkçe olmakla birlikte bab başlıkları Farsça verilmiştir.
Eserin Konu Başlıkları Mukaddime. Sebeb-i telif. Mukaddime: İskender Zülkarneyn'in ortaya çıkışı. 1-4. Bab: İman, ihlâs ve duânın beyânı; emanet, diyanet ve iffet; hayâ ve edeb; rızâ ve tevekkül. 5-8. Bab: Sabır ve sebat; ulüvv-i himmet, çalışma ve gayret gösterme; nimete karşı şükür; sehâ ve ihsanın güzellikleri/mehâsin. 9-12. Bab: Adalet ve hakkı gözetmenin fazileti; mükâfat yoluyla amellerin karşılığını vermenin beyanı; afv ve mağfiretin fazileti; hilm, güzel ahlâk, merhamet ve şefkat; …. 13-16. Bab: Salihlerle arkadaşlık etme, tevâzu ve onlara saygı gösterme; ilm-i siyâset; kanun/yazışma/kitâb, elçilik; elçiler ve mektuplar/fermanlar; danışmanın gerekliliği. Tekmile (hâtime): Kur’ân-ı Azîm'de mezkur İskender Zülkarneyn'e dair hususlar.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Bursalı Mehmet Tahir b. Rifat “Ahlâk Kitaplarımız”, (sadeleştiren: Saadettin Özdemir), Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2009/1, 2.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Felsefe