Tercüme

Terceme-i ravzatü'l-ahyâr

Yazar : Âşık Çelebî Mehmed b. Ali b. Mehmed

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 555
Eser Adı Terceme-i ravzatü'l-ahyâr
Müellif Tam Künyesi Pîr Muhammed b. Ali b. Muhammed el-Bursevi Aşık Çelebî.
Müellif Bilinen Kısa Adı Âşık Çelebî; Mehmed b. Ali b. Mehmed
Yüzyıl (Hicri) 10.
Yüzyıl (Miladi) 16.
Vefat Tarihi Hicri 979
Vefat Tarihi Miladi 1572
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Laleli Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Laleli
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 01696
Varak Numarası 170 vr.
Yazma İstinsah Tarih 1055H
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Tercüme
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser Ebu Ahmed Muhammed b. Kasım b. Ya`kub el-Amasî'nin (ö. 901/1533) Zemahşerî'nin (ö. 538/1144)) Rebîü'l-ebrâr ve Nusûsü'l-ahbâr adlı eserinden derleyerek oluşturduğu Ravzatü'l-Ahyâri'l-müntehab min Rebîi'l-Ebrâr adlı Arapça eserinin Türkçe tercümesidir. Mütercim eseri Sultan II. Selim'e ithaf etmiştir. Eserin sonunda müellif hicri 27 Şaban 864 tarihinde Amasya'da dünyaya geldiğini, 24 yıllık bir sürede de ilimleri tahsil ettiğini, bu süreçten sonra bu eseri kaleme almaya başladığını ve hicrî 921 yılında tamamladığını belirtmektedir. Dolayısıyla eser hicrî 888-921 tarihleri arasında kaleme alınmıştır. Eserde daha çok halifelerin, sahabenin ileri gelenlerinin müellifin dönemine kadarki bazı fakihlerin sözleri ve hikayeleri ve bazı şairlerin şiirlerine yer verilmiştir.
Eserin Telif Tarihi 888H-921H
Notlar Detaylı bilgi için bkz.: MUSTAFA ÖZTÜRK, M. SUAT MERTOĞLU, "ZEMAHŞERÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/zemahseri (15.12.2018).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel