Telif

Tahrîrü’s-sülûk fî tedbîri’l-mülûk

Yazar : Ali b. Muhammed el-Gazzâlî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 492
Eser Adı Tahrîrü’s-sülûk fî tedbîri’l-mülûk
Müellif Tam Künyesi Ali b. Muhammed el-Muhammedî Şir'atü'l-Gazzâlî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ali b. Muhammed el-Gazzâlî
Yüzyıl (Hicri) 9.
Yüzyıl (Miladi) 15.
Vefat Tarihi Hicri 858'den Sonra
Vefat Tarihi Miladi 1454'ten sonra
Dil Arapça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Reisülküttab
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 00994
Varak Numarası 1b-70b vr.
Hattat-Müstensih [bi-tashîhü'l-müellif]
Yazma Kayıt Yeri Kâhire
Yazma İstinsah Tarih Cemâziyelâhir 858H
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı İslam hükümdarları için siyâset rehberi: Tahrirü’s-süluk fi tedbiri’l-müluk, (inceleme, tercüme ve neşir), Özgür Kavak, İstanbul: Klasik Yayınları, 2016.
Eserin Çevirisi: Türkçe İslam hükümdarları için siyaset rehberi: Tahrirü’s-süluk fi tedbiri’l-müluk, (inceleme, tercüme ve neşir), Özgür Kavak, İstanbul: Klasik Yayınları, 2016.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser müellifin de ifade ettiği genel anlamda liderlerin (imam) riyâsetinin tarifinin ilkeleri, halkın yönetimi vb. hususlar hakkında muhtasar olarak kaleme alınmış bir kitaptır. Müellif eserine ilk olarak Hz. Musa ve Harun kıssasına atıf yaparak başlar. Daha sonra ise hükümdarlık ilkelerinin temeli, saltanatın zirvesinin yörüngesi şeklinde vasıflandırdığı on şeye dikkat çeker. Sonrasında asıl konuya girip eserinin telifine değinerek eseri bir mukaddime, bir vâsıta ve bir hâtimeden oluşturduğunu belirtir. Bu bölümlerde sultânların ve diğer yöneticilerin ahlakına, ahkâm-ı sultâniyyeden olan mezâlim konusuna ve yöneticilerin suçlulara karşı yapması gerekenlere değinilmiştir. Devlet başkanlığı, faziletler, mezalim, mezalim meclisi, mezalim mahkemeleri ve duruşmalar vb. konuları ihtiva eden siyaset-ahlak-hukuk alanına dair bir kitaptır. Konular fıkıh ilmi çerçevesinde işlendiğinden siyaset-fıkıh ilişkisini göstermesi açısından önemli bir eserdir. Eser bir anlamda fıkıh temelinde siyasete yön verme amacına matuftur.
Eserin Konu Başlıkları [Risaleye girizgâh] 1. [Devlet Başkanının ehemmiyeti] 2. [Devlet Başkanının vazifeleri] 3. [Risalenin telif sebebi ve muhteva] Mukaddime: 1-3. [Ahlaki reziletler]; [ahlaki faziletler], [görevli atamalarındaki kıstaslar] A. [Vasıta] [Mezâlim meclisi]: 1. [Mezâlim mahkemelerinin yetki sahası]. 2. [Mezâlim duruşmalarında davayı güçlendiren ve davalıyı korkutma hakkı tanıyan hususlar]. 3. [Mezâlim duruşmalarında davayı zayıflatan ve davacıyı korkutma hakkı tanıyan hususlar]. 4. [Mezâlim duruşmalarında dava ile ilgili kuvvetlendirici ve zayıflatıcı karinelerin yokluğu]. [Hatime]: [Mezâlim sorumlusunu kadılardan farklı kılan hususlar]: 1. [Ceza hukukuna dair meseleler]. 2. [Farzı terk etmenin cezası]. 3. [Haram fiilleri işlemenin cezası].
Eserin Telif Tarihi Kahire, Cemâziyelâhir 0858H
Notlar Reisülküttab nr. 00994'deki nüsha müellif tarafından mukabele edilerek tashihi yapılmıştır (10b vr.). Eserin müellif nispetinin tahkiki ile ilgili detaylı bilgi için bkz.: Özgür Kavak "XV. Yüzyılda Kahire’de Siyaset, Hukuk ve Ahlakı Birlikte Düşünmek: Ali Gazzali’nin Tahrîrü’s-sülûk fî tedbîri’l-mülûk İsimli Risalesi" Dîvân Disiplinler Arası Çalışmalar Dergisi, XX., sy. 39, 2015/2, s. 103-140.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh