UA-128574582-4

Telif

Tuhfe-i Mahmûdiye

Yazar : Musannifek

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 467
Eser Adı Tuhfe-i Mahmûdiye
Eserin Anılan Diğer İsimleri Tuhfe-i Mahmûd-i muhteşem; et-Tuhvetü'l-vüzerâ; Nasîhatü'l-vüzerâ
Müellif Tam Künyesi Şeyh Alâeddîn Ali b. Muhammed Mecdüddîn b. Mes‘ûd eş-Şahrudî
Müellif Bilinen Kısa Adı Musannifek
Yüzyıl (Hicri) 9.
Yüzyıl (Miladi) 15.
Vefat Tarihi Hicri 875
Vefat Tarihi Miladi 1470
Dil Farsça
Kütüphane Adı Topkapı Sarayı Müzesi
Koleksiyon Adı Emanet Hazinesi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 01342
Varak Numarası 12 vr.
Hattat-Müstensih Ali b. Mecdüddin eş-Şahrudî
Yazma İstinsah Tarih 851H
Yazı Türü Talik
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Mahmud Paşa’ya ithâfen yazıldığı için eser "Tuhfe-i Mahmûd-i Muhteşem" adıyla tanınmaya başlamıştır. Ancak eserin Şabanzâden Mehmed tarafından yapılan Tercüme-i tuhfe-i Mahmûd-i Muhteşem (İstanbul, Hac Salih Efendi Matbaası, 1285/1868.) adlı tercümesinin mukaddimesinin ilerleyen satırlarında eserin Âdâbü’l-hükkâm namiyle müsemma kaldığı belirtilir. Genel itibariyle ahlâkî-siyâsî hususları muhtasar olarak ihtiva eden eserde konu ile alâkalı şiirlere ve ashâb-ı kiramın ve ulemanın büyüklerinin hayatlarından kesitler halinde hikâyelere yer verilmiştir.
Eserin Konu Başlıkları 1. Bab: İlim ve ilmin fazileti. 2. Bab: Siyâsetü’l-müdün. 3. Bab: Tehzîbü’l-ahlâk ve güzel vasıflarla süslenmek (tehalli), kötü (zemime) sıfatlardan da arınma (tearrî). 4. Bab: Cömertliğin ve şecaatin şerefi, sehâ, semâhat ve bu özellikleri içeren diğer hususların meziyetleri. 5. Bab: Günahlara tevbe etmek ve geçmiş günahlardan pişmanlık duymak şeref ve fazilettendir. 6. Bab: İhtiyaç sahiplerinin istek ve arzularını tedarik etmek şeref ve fazilettendir. 7. Bab: Hukuk-i velinimeti bilmek ve Allah’a vefa göstermek şeref ve fazilettendir. 8. Bab: Dünyanın vefasızlığı ve dâr-ı belâya vefasızlığının zorlukları/sıkıntıları (mihnet). 9. Bab: Emir bil-ma‘rûf ve nehiy ani’l-münker, dini güçlendirme (takviye) ve peygamberin dinini (millet) yayma. 10. Bab: Rahmet-i Hak, kemâl-i mağfiret ve şefkat.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Tercüme-i Tuhfe-i Mahmûd-i Muhteşem, trc. Şâbanzâde Mehmed, İstanbul: Hac Salih Efendi Matbaası, 1285/1868.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü