UA-128574582-4

Telif

Tuhfetü’l-vüzerâ

Yazar : Musannifek

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 462
Eser Adı Tuhfetü’l-vüzerâ
Müellif Tam Künyesi Şeyh Alâeddîn Ali b. Muhammed Mecdüddîn b. Mes‘ûd eş-Şahrudî
Müellif Bilinen Kısa Adı Musannifek
Yüzyıl (Hicri) 9.
Yüzyıl (Miladi) 15.
Vefat Tarihi Hicri 875
Vefat Tarihi Miladi 1470
Dil Farsça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Ayasofya
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 02855
Varak Numarası 147 vr.
Hattat-Müstensih Müellif hattı
Yazma Kayıt Yeri Edirne
Yazma İstinsah Tarih 0861H
Yazı Türü Talik
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Müellif Edirne'de iken 12 Cemâziyelûlâ 861 tarihinde Perşembe günü kaleme aldığı bu eseri kendisini Fatih Sultan Mehmed'e takdim eden Mahmud Paşa'ya ithâfen kaleme almıştır. Eser bir mukaddime on bab ve bir hâtimeden müteşekkildir. Müellif esere uzunca bir girişle (1b-11b vr.) başlamış burada Mahmud Paşa'ya övgülerde bulunmuş ve eserinkonusuyla ilgili bazı mülâhazalara yer verip, ifadelerini şiir, kıt'â vb. edebi türlerle desteklemiştir. Sonrasında ise eserin bölüm başlıkları zikredilerek konuya giriş yapılmıştır. Esere ilmin fazileti ile başlanmış ve Allah'ın rahmeti ile eser sonlandırılmıştır. Eser konu başlıkları itibariye ahlak eserini andırmakla birlikte söz konusu ahlak konularının vezirin ahlakı ile olan ilişkisi dolayısıyla eser siyaset eseri mahiyetindedir. Nitekim müellifin girişteki ifadelerine göre bu eserin vezirlere nasihat etmek amacıyla kaleme alındığı söylenebilir.
Eserin Konu Başlıkları Mukaddime. 1-2. Bab: İlmin fazileti; vezirlerin âdâbı, geçimleri, insanlar arasındaki yaşantıları. 3-4. Bab: Ahlakı güzelleştirme, güzel sıfatlarla süslenme ve kötü vasıflardan arınma; cömertlik ve civanmertliğin şerefi, cömertlik vb. vasıfların fazileti. 5.-6. Bab: Günaha tövbe etmenin fazilet ve şerefi ve pişmanlık; maksad ve muradların takdiri, şeref ve fazileti ve gayret etmenin şerefi, ihtiyaç sahiplerinin muradlarını temin etmek. 7-8. Bab: Hukuk-u velinimet ve vefa; dünyanın vefasızlığının kötülüğü ve çilesi, dünya ve ahiret. 9-10. Bab: Emir bi'l-ma'rûf ve nehiy ani'l-münker, dini güçlendirme, Hz. Peygamber'in milletini/ملت yayma; Allah'ın rahmeti, mağfiret ve şefkati.
Eserin Telif Tarihi Edirne, 0861H
Notlar Kaynaklarda Süleymaniye Ktp. Ayasofya nr. 2855 yazma bilgisi verilerek kaydedilen ve Arapça olduğu belirtilen Tuhfetü'l-vüzerâ adlı eser İbnü’l-Kasım Abdullah b. Muhammed el-Belhî'ye nispet edilerek verilmiştir. Ancak Ayasofya nr. 2855'te yer alan nüsha Alâeddin Ali b. Muhammed b. Mes`ûd eş-Şahrûdî el-Bistâmî el-Musannifek'in Tuhfetü'l-vüzerâ adlı Farsça müellif hattı eseridir. Elbette ki İbnü’l-Kâsım Abdullah b. Muhammed el-Belhî'nin bu adla bir eserinin olması pekâlâ mümkündür; ancak Süleymaniye Ktp. Ayasofya nr. 2855'teki nüshanın ihtiva ettiği metin Musannifek'in eseri olup İbnü'l-Kâsım'ın değildir.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü