UA-128574582-4

Telif

Muʿînü’l-hükkâm fîmâ yetereddedü beyne’l-hasmeyni mine’l-ahkâm

Yazar : Alâeddin et-Trablûsî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 448
Eser Adı Muʿînü’l-hükkâm fîmâ yetereddedü beyne’l-hasmeyni mine’l-ahkâm
Müellif Tam Künyesi Ebü’l-Hasen Alâüddîn Alî b. Halîl et-Trablusî
Müellif Bilinen Kısa Adı Alâeddin et-Trablûsî
Yüzyıl (Hicri) 9.
Yüzyıl (Miladi) 15.
Vefat Tarihi Hicri 849
Vefat Tarihi Miladi 1445
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı Bulak 1300; Kahire 1310, 1973.
Notlar Yargılama hukukunun önemi, konusu ve temel esasları, beyyineler ve siyâset-i şer‘iyye olmak üzere üç bölüme, her bölüm de çeşitli alt başlıklara ayrılmıştır. Müellif mukaddimede yargılama ilminin diğer ilimlerden farkına ve önemine işaret etmiş, insanların hukukunu doğrudan ilgilendirmesi dolayısıyla bu ilmin fıkhın en hassas dallarından biri olduğunu ifade etmiştir. Daha önce bu alanda yazılan kitaplarda eksiklikler bulunduğunu ve kitabını bunları gidermek amacıyla kaleme aldığını, yargılama hukukunun inceliklerini tesbit ederek çetin meselelerini çözüme kavuşturmaya çalıştığını belirtmiştir. Hanefî fıkhının esas alındığı Muʿînü’l-hükkâm’da mezhep içi ihtilâflara değinildiği gibi bazı yerlerde Şâfiî ve Mâlikî mezheplerinin ve nâdiren Hanbelîler’in görüşleri de kaydedilmiştir. Çeşitli eserlerden faydalanan müellif Şâfiîler’den Sirâcüddin Ömer b. Reslân el-Bulkīnî, Takıyyüddin es-Sübkî, Ahmed b. Mûsâ b. Nasr el-Hûyî ed-Dımaşkî (el-Âli’r-rütbe fî ahkâmi’l-hisbe); Mâlikîler’den Şehâbeddin el-Karâfî (ez-Zahîre, el-İhkâm fî temyîzi’l-fetâvâ ʿani’l-ahkâm), Kurtubî (Tefsîr), Ebû Bekir İbnü’l-Arabî (Aḥkâmü’l-Ḳurʾân); Hanbelîler’den İbn Kayyim el-Cevziyye gibi âlimlere atıflarda bulunmuştur. Günümüze birçok nüshası ulaşan Muʿînü’l-hükkâm’ın çeşitli baskıları yapılmıştır (Bulak 1300; kenarında Lisânüddin İbnü’ş-Şıhne’nin Lisânü’l-ḥükkâm adlı eseri ile birlikte: Kahire 1310, 1393/1973). Abdullah Kahraman, "Trablusî, Alâeddin", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/trablusi-alaeddin (16.12.2018).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh