UA-128574582-4

Telif

Tâcü’s-sa'âde ve ünvânü’s-siyâde

Yazar : Kaşgarî Alim b. Muhammed

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 430
Eser Adı Tâcü’s-sa'âde ve ünvânü’s-siyâde
Müellif Tam Künyesi Alim b. Muhammed el-Kaşgarî
Müellif Bilinen Kısa Adı Kaşgarî; Alim b. Muhammed
Yüzyıl (Hicri) 8.
Yüzyıl (Miladi) 14.
Vefat Tarihi Hicri 764'ten sonra
Vefat Tarihi Miladi 1363'ten sonra
Dil Arapça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Ayasofya
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 1690
Varak Numarası 1b-73a vr.
Hattat-Müstensih Muhammed b. Muîn b. Abdullah b. eş-Şâzelî
Yazma Kayıt Yeri Hahire: Rükniyye Hangahı.
Yazma İstinsah Tarih 4 Zilhicce 764H
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Hükümdar için yapılan bazı ahlakî, dînî ve siyâsî nasihatleri, hikmetli sözleri ve konularla ilgili hadisleri ihtiva etmektedir. Eserde özellikle Aristo, Eflatun, Pisagor vb. bazı filozofların ve İskender, Erdeşir, Enûşirvân, Büzürcumhr, Behram vb. hükümdarların sözleri ve nasihatlerine yer verilmiştir. Eser 27 Zilkade 764 tarihinde Kahire'de müellifin şeyhlik vazifesini ifa ettiği Rükniye Hangâhı'nda kaleme alınmıştır. Bir sonraki ay da Muhammed b. Muîn b. Abdullah b. eş-Şâzelî adlı bir müstensih tarafından Rükniyye Hangâhı'ında 4 Zilhicce 764 tarihinde Pazartesi günü yeniden istinsah edilmiştir.
Eserin Konu Başlıkları Eserdeki konular şunlardır: Hükümdarların helakının sebebi, hükümdarın hizmetkarlarının insan azalarına benzetilmesi, her biri dört madde içeren nasihatler, hükümdarların en faziletlisi, saltanat, sultânın ve reâyânın vazife ve hakları, adalet ve zulüm, siyâset âdâbı, önceki dönem hükümdarlar ve hükemânın nasihatleri.
Eserin Telif Tarihi 27 Zilkade 764H
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü