UA-128574582-4

Telif

el-İmâme min ebkâri'l-efkâr fî usûli'd-din

Yazar : Seyfeddîn el-Âmidî Âmidî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 342
Eser Adı el-İmâme min ebkâri'l-efkâr fî usûli'd-din
Müellif Tam Künyesi Ebü'l-Hasan Seyfeddîn Ali b. Muhammed b. Salim Amidi
Müellif Bilinen Kısa Adı Seyfeddîn el-Âmidî; Âmidî
Yüzyıl (Hicri) 7.
Yüzyıl (Miladi) 13.
Vefat Tarihi Hicri 631
Vefat Tarihi Miladi 1233
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı thk. Muhammed Zebîdî, Beyrut: Dârü'l-Kitâbi'l-Arabî, 1992/1412. 360 s.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser adından da anlaşılacağı üzere genel anlamda imâmet bahsi hakkındaki bazı hususlara değinir. Bu bağlamda imamı gereklilği, fazileti, imâmetin şartları ve Hz. Peygamber dönemi sonrası ilk imamlar ve bunların imâmetlerinin ispatına yer verilir. Müellif eserinde imâmeti çokça savunmakla birlikte kelam mezhepleri arasında Şiâ'nın imâmet anlayışını benimsememektedir.
Eserin Konu Başlıkları Birinci Kısım: Peygamberler, idareciler ve meslek erbâbları 1-5. Bab: Hak Teâlâ’yı bilmek, peygamberlerin mücizeleri, evliya kerâmetleri, padişahlar (arap-acem), Hulefâ-i Râşidîn. 6-10. Bab: Padişahların görüşleri, hükümleri, siyaset anlayışları ve hikmetli sözleri, firaset sahibi kimseler, görüş ve tedbîr, hile, tuzak, vezirler. 11-15. Bab: Âlimler, nevâdir, doktorlar ve ilaçları, şairler, müneccimlerin hikâyeleri, 16-20. Bab: Latifeler, zeki kimselerin halleri vb. 21-25. Bab:… İkinci Kısım: İyi huylar. 1-5. Bab: Haya, tevâzu, günahları affetme, hilm, himmet. 6-10. Bab: Edep, merhamet ve şefkat, tevekkül, sehâvet, lütûf ve kerem. 11-15. Bab: Misafirlere ikram, bahadırlık, sabır, şükür, afv. 16-20. Bab: Âlimler, çalışma, sakıt olmama, vefâ, barışma. 21-25. Bab: Sır saklama, emanet, istikamet, ayakların yere sağlam basması/emin adımlarla ilerleme, müşavere ve yabancılardan yardım dileme. Üçüncü Kısım, kötü huylar: 1-5. Bab: İnsanın ahlâkı, haset, hırs, tama‘, haramiler. 6-10. Bab: Yalan ve hasislik, fakirler, yalan söylemek, yalancı peygamberler, cimrilik. 11-15. Bab: Sözünde durmamak, cehalet, zalim hükümdarlar, ğalatın kötülenmesi ve bel'âmiyetin övülmesi, hasislik. 16-20. Bab: İşret, ihanet, emanete ihanet eden hainler, nankörlük, kötümeleme ve gammazlık. 21-25. Bab: Aceleciliğin kötülenmesi ve sakin hareket etmenin övülmesi, itikadı ve aslı yaramaz kimseler, zeki kadınlar ve sözleri, saliha ve iffetli kadınlar, nefsine uyan (iffetsiz) kadınlar, kadınların tuzak ve hileleleri. Dördüncü Kısım: Kara, deniz ve hava hayvanları: 1-5. Bab: Acayip ve gariplikler, hükümdarların ihsanları, havf ve recâ, duanın etkisi, sahabelerden rivayet edilen dualar. 6-10. Bab: Fal, belâdan bir şekilde kurtulanlar, muradına eremeyen âşıklar, haramilerin elinden kurtulanlar, yırtıcı hayvandan kurtulanlar. 11-15. Bab: Muradına eren âşıklar, helak olmaktan kurtulanlar, kazâ ve kader, bahtsızlık, garip varlıklar ve acayip şekiller, insanların işleri. 16-20. Bab: Yollar ve memleketler, yeryüzünde acayip ve garip binalar, Rum illeri, eşyanın halleri ve garip etkileri, tılsımlar. 21-25. Bab: Dört ayaklı hayvanlar ve yırtıcılar, canavarlar, ilginç hayvanlar.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü