UA-128574582-4

Telif

Tuhfetü'l-mülûk

Yazar : Ali b. Ebû Hafs b. Fakih Mahmud el-İsfahânî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 335
Eser Adı Tuhfetü'l-mülûk
Müellif Tam Künyesi Ali b. Ebû Hafs b. Fakih Mahmud el-İsfahânî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ali b. Ebû Hafs b. Fakih Mahmud el-İsfahânî
Yüzyıl (Hicri) 7.
Yüzyıl (Miladi) 13.
Vefat Tarihi Hicri 616
Vefat Tarihi Miladi 1220?
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı tsh. Ali Ekber Ahmedi Darani, Tahran: Merkez-i Neşr-i Miras-ı Mektub, 1382. 182 s.
Eserin Çevirisi: Türkçe Tuhfetü’l-Mülûk = Kralların armağanı, çev. Abdüsselam Uygur, Elazığ: Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi, 2002. VI, 112 s.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserinin girişinde müellif eski büyüklerin, geçmiş ve aynı dönem hükümdarlarının âdâbını ve onların nasihatlerini kendisinden önce düzenlediklerini mülahaza ettiğini belirtir. Büyük ve fazilet sahibi emirlerin kendisinden böyle bir eserin hazırlanmasını arzuladıklarını belirterek ulaşılması mümkün bazı vaaz ve nasihat kitaplarından bu hususta bir derleme yaparak kendi çağında kimsenin görmediği bir tarzda eseri telif ettiğini ifade eder. Bu amaçla da eseri Tuhfetü'l-mülûk ve nasîhatü'l-acâ'ib olarak adlandırır. Eser toplamda ise on beş bab üzere tertip edilmiştir. Müellif eserinde konuları şiirler ve hikayeler üzerinden anlatmakta ve Batlamyus, Aristo, İskender, Nuşîrevân-ı Âdil, Hint hükümdarları, Büzürcmihr, Pisagor, Eflatun, Hipokrat, Plinos, Minûçihr, Afrasyab, Sindad, Fennâ Hüsrev, Haccac b. Yûsuf, Halife Hişam, Muaviye vb. şahısların adlarını zikrederek onların dönemlerine dair hikayelere yer vermektedir.
Eserin Konu Başlıkları [Mukaddime] 1.-5. Bab: Akıl, ilim, cahillik, söz söyleme, hikmetli sözler, atasözleri ve nasihatler. 6.-10. Bab: Dostluk, düşmanlık, çocuğa nasihatler, hükümdarlık, hükümdar hizmetinde bulunma. 11.-15. Bab: Sabır ve acelecilik, İyilik ve kötülük, iyi huy kötü huy, sırları saklamak, dünyaya hırs ve tama' hakkında.
Eserin Telif Tarihi 1220M-1242M
Notlar "Ebû Şekûr-i Belhi den günümüze sözlüklerde, antoloji ve diğer bazı eserlerde rastlanan altmış kadar lirik şiirle muhtemelen Âferînnâme’ye ait 140 beyit gelmiştir. Bunlara, Ali b. Hafs-i İsfahânî (XIII. yüzyıl) tarafından Tuhfetü’l-mülûk adlı eserde müellifi belirtilmeden zikredilen yaklaşık 175 beyti de ilâve etmek gerekir." Detaylı bilgi için bkz. RIZA KURTULUŞ, "EBÛ ŞEKÛR-i BELHÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-sekur-i-belhi (14.12.2018).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü