Telif

Tezkiretü'l-Hereviyye fi'l-hiyeli'l-harbiyye

Yazar : el-Herevî Ali b. Ebî Bekr el-Herevî.

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 334
Eser Adı Tezkiretü'l-Hereviyye fi'l-hiyeli'l-harbiyye
Müellif Tam Künyesi Ebü'l-Hasan Takiyyüddin Ali b. Ebî Bekr b. Ali el-Mevsilî el-Herevî
Müellif Bilinen Kısa Adı el-Herevî; Ali b. Ebî Bekr el-Herevî.
Yüzyıl (Hicri) 7.
Yüzyıl (Miladi) 13.
Vefat Tarihi Hicri 611
Vefat Tarihi Miladi 1215
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Ayasofya
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 02857
Varak Numarası 1b-65b vr.
Hattat-Müstensih İnal
Yazma İstinsah Tarih 0875H
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı Kahire: Mektebetü's-Sekâfeti'd-Diniyye, [t.y.] 32 s.
Eserin Çevirisi: Türkçe Siyaset ve savaş sanatı, haz. Sadık Yazar, İstanbul : Büyüyenay Yayınları, 2016.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser Selahaddîn-i Eyyûbî'nin oğlu el-Melikü'z-zâhir Gâzî için hicrî 602 (1206) yılında kaleme alınmıştır. Eserin girişinde müellif bu kitabı bir dostunun isteği üzerine savaş sanatları ve devlet yönetimine dair hükümdar ve devlet adamlarının istifadesi için kaleme aldığını belirtmektedir. Toplamda yirmi dört babdan müteşekkil eser devlet idaresinde gerekli birçok hususu işlemekle birlikte eserin yaklaşık üçte ikisi savaş sanatları ile ilgili konulara değinmektedir.
Eserin Konu Başlıkları Mukaddime. 1-6. Padişahlara nasihat, vezirlerin sıfatları, kapucıbaşılar, valiler, kadılar, hakimler. 7-12. Bab: Gümrük eminleri gibi devlet görevlilerinin teftişi, padişahların arkadaşları, devlet görevlilerinin gizli halleri, meşveret, mübaşirler, elçiler. 13-18. Bab: Casuslar, savaş aletleri üretimi için hazine toplama, harb ve harb hileleri, devlet sırları, düşmana karşı uyanık olma, doğruyu arama. 19-24. Bab: Gaza ehli olanların savaşa teşvik edilmesi, savaş hileleri, kuşatma, güç ve kuvvetli olma halinde hükümdarların hilm üzere olmaları, kuşatılma, acizlik vb. durumlarda güçlü görünme hileleri, zafer ve hile yollarına başvurma ümidi kesilmesi anında ihtiyatla davranma. [Hâtime: Dua].
Eserin Telif Tarihi 0602H
Notlar Detaylı bilgi için bkz.: Siyaset ve savaş sanatı, (çeviri ve tıpkı basım), haz. Sadık Yazar, İstanbul: Büyüyenay Yayınları, 2016.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü