UA-128574582-4

Telif

Ahbârü’l-vüzerâ

Yazar : Muhammed b. Abdülmelik el-Hemedânî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 297
Eser Adı Ahbârü’l-vüzerâ
Müellif Tam Künyesi Muhammed b. Abdülmelik el-Hemedânî
Müellif Bilinen Kısa Adı Muhammed b. Abdülmelik el-Hemedânî
Yüzyıl (Hicri) 6.
Yüzyıl (Miladi) 12.
Vefat Tarihi Hicri 520
Vefat Tarihi Miladi 1127
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser Ebü’l-Hasen (Hüseyn) Hilâl b. el-Muhassin b. İbrâhîm b. Hilâl es-Sâbî el-Harrânî'nin el-Vüzerâ ev Tuhfetu'l-umerâ fi târîhi'l-vüzerâ adlı eserinin zeylidir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz.: SADIQ SAJJADI, "HEMEDÂNÎ, Muhammed b. Abdülmelik", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hemedani-muhammed-b-abdulmelik (17.12.2018).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Tarih