UA-128574582-4

Telif

er-Red 'alâ siyerî’l-Evzâî

Yazar : Ebû Yûsuf

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 29
Eser Adı er-Red 'alâ siyerî’l-Evzâî
Müellif Tam Künyesi Ebû Yûsuf Ya’kûb b. İbrâhîm b. Habîb b. Sa’d Kûfî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ebû Yûsuf
Yüzyıl (Hicri) 2.
Yüzyıl (Miladi) 8.
Vefat Tarihi Hicri 182
Vefat Tarihi Miladi 798
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı er-Red alâ siyeri'l-Evzâî, tsh. ve tlk. Ebü'l-vefâ el-Efgânî/el-Afgânî, nşr. Rıdvân Muhammed Rıdvân, Haydarabâd: Lecnetü İhyâi'l-Maârifi'n-Nu'mâniyye,
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Bu eser kaynaklarda Ebû Amr Abdurrahmân b. Amr b. Yuhmid el-Evzâî'nin günümüze kadar gelen tek eseri olarak bahsedilen ve İmam Muhammed b. İdris eş-Şâfiî'nin el-Ümm adlı eserinde bir bölüm olarak kendisine yer verilmiş olan Kitâbu Siyeri'l-Evzâî adlı esere karşı bir reddiye olarak kaleme alınmıştır. Evzâî'nin bu eseri Hanefî mezhebinin kurucu imamı Ebû Hanîfe'nin savaş hukukuna dair bazı görüşleri hakkında otuz beş konuda müellifin itirazlarını ihtiva eder. Ebu Yûsuf ise Evzâî'nin bu görüşlerine karşı bir reddiye kaleme alarak İmam Ebû Hanife'yi savunma yolunu tercih etmiştir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz.: SALİM ÖĞÜT, "EVZÂÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/evzai (14.12.2018).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh