UA-128574582-4

Telif

Kitâbü’l-harâc

Yazar : Ebû Yûsuf

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 28
Eser Adı Kitâbü’l-harâc
Müellif Tam Künyesi Ebû Yûsuf Ya’kûb b. İbrâhîm b. Habîb b. Sa’d Kûfî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ebû Yûsuf
Yüzyıl (Hicri) 2.
Yüzyıl (Miladi) 8.
Vefat Tarihi Hicri 182
Vefat Tarihi Miladi 798
Dil Arapça
Kütüphane Adı Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Fazıl Ahmed Paşa
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 00560
Varak Numarası 1b-84a vr.
Hattat-Müstensih Muhammed b. Abdurrahman الطندتاي
Yazma İstinsah Tarih 0844H
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı Kitâbü'l-Harâc, drs. ve thk. Muhammed Abdülhâfız el-Menâsir, Ammân: Dâru Künûzi’l-Ma’rifeti’l-İlmiyye, 2009/1430. 637, 4 s.
Eserin Çevirisi: Türkçe Kitâbü'l-Harâc, çev. Ali Özek, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 1970. 343 s
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Halife Harun Reşid'e ithâfen kaleme alınan bu eser iktisâdî ve siyâsî konuları fıkıh ilmi çerçevesinden ele alan bir kitaptır. Müellif konuya Halife Hârun Reşid'e nasihat ederek başlar. Sonraki bölimlerde eserde genel olarak ganimetler, madenler, araziler, harâc ve cizye vergileri, zekat, öşür, cihâd, ortaklık, Hz. Peygamber, hulefâ-i râşidîn ve ashâbın bu konulardaki uygulamaları ve siyasî ve iktisâdî konulardaki mektupları, günahların cezaları vb. konulara değinilmiştir.
Eserin Konu Başlıkları Eserde işlenen konular ise şöyledir: Hârun Reşîd'e nasihatler, ganimetler, madenler, fey, harâc, bazı bölge arazileri: Şam, Cezire, İran, Irak, Hicaz, Basra, Horasan vb. Haricî vb. zümrelerin araziler hakkındaki görüşleri, ehl-i harb ve bid'atin istekleri ile müslüman olmaları, onların malları ve arazileri, ölü topraklar, müridler, öşür ve harâc arazileri arasındaki farklar, deniz ürünleri, Necrân ahalisi ve ahvâli: Hz. Peygamber, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'nin Hz. Necrân ahalisiyle ilişkileri ve onlara gönderdikleri mektuplar, zekat, âriyet, ortaklık ve kira, cizye ve cizye vermesi gerekenler, zımmîler ve görünüşleri, öşür, kilise ve havralar, Hz. Ömer'in Ebû Ubeyde ile mektuplaşmaları, Halid b. velid'in Hîreliler ve İran'a yazdığı mektuplar, suç işleyenin haddi: zinâ, şürb(içki), Kazif, ta'zîr, zındıklar, hırsızlar ve sahip oldukları mallar, kaçak köleler, işçiler ve kadınların maaşları, casuslar, ehl-i harb ile savaşmak, ğanimetlerin taksimi, savaş hekimliği, emanın mahiyeti, kimlere verileceği, eman verme şekilleri. Hz. Peygamber'in Tamim b. Esved'e, Hz. Ebû Bekir'in Dârîlere ve Hz. Ali'nin Mısır valisine mektupları, İslam hukukunda kullanılan bazı ölçüler: nakid, ağırlık, uzaklık ve alan ölçüleri.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh