UA-128574582-4

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 239
Eser Adı Kitâb fi's-siyâse
Müellif Tam Künyesi Ebü'l-Kāsım Hüseyin b. Ali b. Hüseyin Vezir el-Mağribi
Müellif Bilinen Kısa Adı Ebü'l-Kāsım Hüseyin b. Ali b. Hüseyin Vezir el-Mağribi
Yüzyıl (Hicri) 5.
Yüzyıl (Miladi) 11.
Vefat Tarihi Hicri 418
Vefat Tarihi Miladi 1027
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı Kitâb fi's-siyâse, thk. Sami Dehhan, Dımaşk: Institut Français de Damas, 1948/1367. 140 s.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser sultânın kendini terbiye etmesi, maiyetini ve halkını yönetmesi vb. konulara değinmekte olup, bir mukaddime üç bab ve bir hâtimeden müteşekkildir. Eserin hâtimesinde özel olarak Hz. Ebûbekir'in Yezid b. Ebî Süfyân'a verdiği bazı nasihatlere değinilmektedir.
Eserin Konu Başlıkları Mukaddime. 1. Bab: Sultanın kendi nefsini yönetmesi. 2. Bab: Sultanın kendi etrafını yönetmesi. 3. Bab: Tebaayı yönetmek. Hatime: Ebûbekir es-Sıddîk'in Yezid b. Ebî Süfyân'a nasihatleri.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü