UA-128574582-4

Telif

Kitâbu'l-emvâl

Yazar : Ahmed b. Nasr ed-Dâvûdî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 221
Eser Adı Kitâbu'l-emvâl
Müellif Tam Künyesi Ahmed b. Nasr ed-Dâvûdî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ahmed b. Nasr ed-Dâvûdî
Yüzyıl (Hicri) 5.
Yüzyıl (Miladi) 11.
Vefat Tarihi Hicri 402
Vefat Tarihi Miladi 1011
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı thk. Rıza Muhammed Sâlim Şehâde, Rabat: Merkezu İhyâi't-Türâbi'l-Mağribî, 1988.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser adından da anlaşılacağı üzere çeşitli yönlerden malları konu edinen siyasî-iktisâdî-fıkhî alana dair bir kitaptır. Toplamda dört ayrı cüz halinde tasnif edilen ve eserine "ümeranın sorumluluğunu insanlar adına üstlendikleri mallarla tasarrufu ve humus" konusuyla başlayan müellif ilk cüzde genel olarak ganimet, ganimet mallarının taksimi, araziler ve arazilere dair tasarruflar vb. konulara; ikinci cüzde divan ve atâ', enfal, fey, Afrika, Endülüs, Sicilya, vb. konulara; üçüncü cüzde savaş hukuku ve savaş hukuku altında yer alan mâlî hususlara; dördüncü bölümde ise zenginlik, fakirlik, başkasının malları vb. konulara değinmektedir.
Eserin Konu Başlıkları Birinci Cüz: Dîbâce; ümerânın sorumluluğunu insanlar adına üstlendikleri mallarla tasarrufu ve humus; savaştan önce imâmın ganimet dağıtması; humusun taksimi; Hz. Peygamber’in ganimetten payı; düşman arazisi; Hz. Ömer’in araziye dair tasarrufu; arazide çalışanların ve vârislerinin hakları ve kadınlarının durumu; yeni şehirler kurmak, iktâ ve ihyâ-yı mevât; kuyular, otlak, su, ateş, odun, tuz; harâc arazisine tohum saçmak, ümeranın ahir zamanda bu toprakları kendilerine ayırmaları ve Allah’ın malını ele geçirmeleri. İkinci Cüz: Divan ve ‘atanın alınması; enfal, fey, ganimet, öşür; Afrika, Endülüs, Sicilya; Allah’ın malı olan araziyi ele geçirip ‘atâyı terk edenlerin durumu Üçüncü Cüz: Savaş, fidye; ateşkes; Mekke’nin fethi ve ehlinin hükmü; askerlere verilmesi gereken ‘ata; Müslüman emirlere ehl-i küffarın verdiği hediyeler; ganimetin içinde Müslüman malı olması; ehl-i harbin Müslümanların arasına eman yoluyla girmesi; savaştan önce düşmanı İslam’a davet; zekat; nelerden ne kadar zekat verileceği. Dördüncü Cüz: Sahibi bilinmeyen mallar ve gasp edilmiş mallar; para dilenmek; geçinme, fakirlik, zenginlik.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh