UA-128574582-4

Telif

es-Sa'âde ve'l-is'âd fi's-sîre el-insâniyye

Yazar : Ebü’l-Hasan el-Âmirî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 210
Eser Adı es-Sa'âde ve'l-is'âd fi's-sîre el-insâniyye
Müellif Tam Künyesi Ebü'l-Hasen Muhammed b. Yûsuf el-Âmirî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ebü’l-Hasan el-Âmirî
Yüzyıl (Hicri) 4.
Yüzyıl (Miladi) 10.
Vefat Tarihi Hicri 381
Vefat Tarihi Miladi 992
Dil Arapça
Kütüphane Adı Chester Beatty (Özel Koleksiyonu)
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 03702
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı thk. Müctebâ Minovî, Tahran: Dânişgâh-ı Tahran, 1957.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Saadet (mutluluk) ve is'âd (mutlu etmek) kavramını merkeze alarak siyaset ve ahlak konularını işleyen bu eser özellikle bu iki alanda klasik felsefî geleneğin iki büyük önemli filozofu Eflatun ve Aristotale ağırlıkta olmak üzere antik Yunan filozoflarının görüşlerine yer vermektedir. Bunun yanında ikincil olarak Pers (İran), Hint siyaset düşüncesine dair görüşlere değinilmektedir. Müellif özellikle bu ikinci bölümde bunların yanında müslüman ulemânın ve bilginlerin görüşlerine yer vermektedir. Toplamda altı kısımdan oluşan eser ilk üç bölümde saadet, fazilet ve is'âd'a detaylı başlıklar altında değinmekte; dördünce ve beşinci bölümlerde ise "riyâset ve siyasetin kısımları" başlıkları altında genel olarak birey (ahlak) ve toplumun yönetimini (siyaset), altıncı bölümde ise hükümdarın görevlerini işlemektedir.
Eserin Konu Başlıkları [Mukaddime] 1. Kısım: Saadet. 2. Kısım: Fazilet ve [mahiyeti]. 3. Kısım: İs'âd. 4. Kısım: Riyâsetin kısımları. 5. Kısım: Siyasetin kısımları. 6. Kısım: Hükümdarın kendisi ve halkı için yapması gerekenler.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Felsefe