UA-128574582-4

Telif

el-İmâme ve’t-tebsıra mine’l-hayre

Yazar : İbn Bâbeveyh Ebü’l-Hasan

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 162
Eser Adı el-İmâme ve’t-tebsıra mine’l-hayre
Müellif Tam Künyesi Ebü’l-Hasen Alî b. el-Hüseyn b. Mûsâ b. Bâbeveyh el-Kummî
Müellif Bilinen Kısa Adı İbn Bâbeveyh; Ebü’l-Hasan
Yüzyıl (Hicri) 4.
Yüzyıl (Miladi) 10.
Vefat Tarihi Hicri 329
Vefat Tarihi Miladi 941
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı Kum, 1985; Muhammed Rızâ el-Hüseynî, Beyrut 1987.
Notlar el-İmâme ve’t-tebsıra mine’l-hayre. Müellifin günümüze kadar gelen en önemli eseri olup imâmet ve gaybet konusunu ele almaktadır. Yirmi iki bab halinde seksen yedi hadisten oluşan eserde Hz. Âdem’den itibaren her peygamberin bir vasîsi olduğu, yeryüzünün hiçbir zaman hüccetsiz kalmayacağı, Resûl-i Ekrem’den sonra soyundan gelenlerin onun vasîsi olarak görev yapacağı belirtildikten sonra Hz. Ali’den başlayarak sekizinci imam kabul edilen Ali er-Rızâ’nın imâmetiyle ilgili rivayetler sıralanır. Kendisi on ikinci imam Muhammed el-Mehdî dönemine kadar yaşadığı halde eserde diğer imamlarla ilgili rivayetlerin bulunmayışı dikkat çekicidir. Bu husus, imam sayısını on iki ile sınırlayan düşüncenin henüz yeterince olgunlaşmamasından kaynaklanmış olabilir. Nitekim bu boşluğu doldurmak amacıyla eserin neşrinde diğer imamlarla ilgili rivayetler “el-Müstedrek li’l-imâme ve’t-tebsıra mine’l-hayre” adıyla eserin sonuna eklenmiştir (s. 98-142). Medresetü’l-İmâm el-Mehdî tarafından yayımlanan eserin (Kum 1985) bir başka neşrini Muhammed Rızâ el-Hüseynî gerçekleştirmiştir (Beyrut 1987). İlyas Üzüm, "İbn Bâbeveyh, Ebü’l-Hasan", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-babeveyh-ebul-hasan (12.12.2018).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Kelam