UA-128574582-4

Telif

Besâʾirü’d-derecât

Yazar : Kummî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 112
Eser Adı Besâʾirü’d-derecât
Müellif Tam Künyesi Ebû Ca‘fer Muhammed b. el-Hasen b. Ferrûh es-Saffâr el-Kummî
Müellif Bilinen Kısa Adı Kummî
Yüzyıl (Hicri) 3.
Yüzyıl (Miladi) 9.
Vefat Tarihi Hicri 290
Vefat Tarihi Miladi 903
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı Tahran 1868, Mirza Muhsin Kûçebâğî, Tebriz 1380-1381; Kum 1374, 1404
Notlar Kummî, asıl şöhretini bugüne ulaşan tek kitabı Beṣâʾirü’d-derecât ile yapmıştır. Tam adı Besâʾirü’d-derecât fî ʿulûmi Âli Muḥammed ve mâ hassahümu’llahu bih (... fi’l-makamât ve fezâʾili Ehli’l-beyt veya ... fî fezâʾili Âli Muhammed) olan eser on bölümden oluşmakta ve bazı tekrarlarla birlikte 1881 hadis ihtiva etmektedir. Kaynaklarda eserin küçük ve büyük olmak üzere iki versiyonunun olduğu belirtilmekte, bugüne ulaşan farklı nüshalar da ilk metnin daha sonra yapılan ilâvelerle geliştirildiğini göstermektedir. İmâmiyye Şîası’nın imam anlayışıyla ilgili, ilk dönem İmâmîliğinin metafizik ve mistik temelini oluşturan hadislerin derlendiği en eski sistematik kaynak olan Besâʾirü’d-derecât’ın bu önemine rağmen İmâmiyye çevrelerinde gerekli ilgiyi görmemesi dikkat çekmektedir. Besâʾirü’d-derecât üzerine henüz bir şerh yazılmadığı gibi 1285 (1868) yılında Tahran’da yapılan taş baskısından sonra (Mirza Hüseyin Nûrî’nin Nefesü’r-raḥmân fî feżâʾili’s-Selmân adlı eseriyle birlikte) 1960’lardaki yetersiz ve hatalı baskısından başka (nşr. Mirza Muhsin Kûçebâğî, Tebriz 1380-1381; Kum 1374, 1404) neşri de gerçekleştirilmemiştir. Ahmet Özel, "Kummî, Muhammed b. Hasan", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kummi-muhammed-b-hasan (02.01.2019).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Kelam