UA-128574582-4

Telif

Nehcü'l-belâğa

Yazar : Ali b. Ebî Tâlib

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 1
Eser Adı Nehcü'l-belâğa
Müellif Tam Künyesi Ali b. Ebî Tâlib
Müellif Bilinen Kısa Adı Ali b. Ebî Tâlib
Yüzyıl (Hicri) 1.
Yüzyıl (Miladi) 7.
Vefat Tarihi Hicri 40
Vefat Tarihi Miladi 661
Dil Arapça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Ayasofya
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 04344
Varak Numarası 1b-181a vr.
Hattat-Müstensih Ebû Alî Ahmed b. Muhammed b. Abdürrahîm el-Herevî
Yazma İstinsah Tarih 0598H
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı Nehcü'l-belâğa = La voie de l'eloquence, ed. Ebü'n-Necâ, yay.haz. Semih Atıf Zeyn, Kum (Qum): Müessese-i Ensâriyan (Ansariyan Publications), 1989, 731 s.
Eserin Çevirisi: Türkçe Nehcü'l-belâğa: Hazreti Ali'nin hutbeleri, vasiyetleri, emirnâmeleri, çev. Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul: Der Yayınları, 1990. 456 s.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser esasında doğrudan Hz. Ali'nin elinden çıkmış bir eser olmayıp, siyâsî, dinî ve ahlâkî konularda söylediği sözler, hutbeler, emirnâmeler, mektuplardan müteşekkildir. Sıddık Korkmaz eserin müellif nispeti hakkında önemli tespit ve tahlillere yer vererek eseri asıl adı Muhammed b. el-Hüseyin b. Mûsâ b. Muhammed b. Mûsâ b. İbrahim b. Mûsâ b. Ca’fer b. Muhammed b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebî Tâlib (ö. 406/1015) Seyyid Razî'ye(Radiyy) nispet etmekte ve şu ifadelere yer vermektedir: "Sonuç olarak öyle görünmektedir ki; Seyyid Razî kendi Şiîliğinden yola çıkarak, mezhebinin imamına yakışır edebî güzelliği olan bir kitap hazırlama gayreti içine girmiş, bu çerçevede, döneminde yaygın olan bazı rivayetlerden yararlanarak, kendisinden bolca ilâveler yapmakta bir beis görmemiştir. Muhtemelen o başta Şiîliğin siyaseti dinîleştiren imâmet fikri olmak üzere, öteki iddialarını da destekleyen, içinde efsane, uydurma, şiirsel ve belâğatlı cümlelerin ve güzel sözlerin bulunduğu bir eser meydana getirmiş ve bu eseri de Hz. Ali'ye izafe etmiştir." Eser bazı yazmalarda (Ayasofya nr. 04342, 04344, 04346 vb.) Seyyid Razî'nın büyük kardeşi olup asıl adı Ebu'l-Hasan Ali b. Hüseyin b. Mûsâ el-Mûsevî (ö. 436/1044) olan eş-Şerîf el-Murtazâ'ya da nispet edilimiştir. Eserde genel olarak dinî, sosyal, siyâsî, askerî konularda ve bazı şahıs ve gruplar hakkında uyarı ve tavsiyelere değinilir. Gölpınarlı'nın tercümesine göre eseri üç kısımda toplamak mümkündür. İlk kısımda hutbelere, ikinci kısımda mektup, emirnâme ve vasiyetlere, son bölüm ise çeşitli konularda kısa özlü sözlere yer verilmektedir.
Eserin Konu Başlıkları 1. KISIM: Hutbeleri 1. Bölüm: İman - İslâm, Kur'an, Allah-Hz. Muhammed (s.a.v.). 2. Bölüm: Kendileri ve ehl-i beyt. 3. Bölüm: Dünya ve ahiret. 4. Bölüm: İctimaî - iktisadî hutbeleri. 5. Bölüm: Tarihî hutbeleri. 2. KISIM: Mektupları, emirnâmeleri, vasiyetleri. 1. Bölüm: Cemel'den önce ve Cemel savaşında. 2. Bölüm: Sıffin savaşı. 3. Bölüm: Savaşta hitabeleri, vasiyetleri. 4. Bölüm: İdari mektupları, emirnâmeler, ahitnâmeleri. 3. KISIM: Kısa sözleri. 1. Bölüm: Din, iman, Kur'an. 2. Bölüm: Hz. Muhammed (s.a.v), ehl-i beyt. 3. Bölüm: Dünya ve ahiret. 4. Bölüm: Akıl - bilgi. 5. Bölüm: Çeşitli konular. 6. Bölüm: Tarihi ilgilendiren sözleri. 7. Bölüm: Gerçek, adalet, geçim, insanlık, savaş.
Notlar Detyalı bilgi için bkz. Sıddık Korkmaz, "Nehcü’l-Belâğa'nın Müellifi ve Metni ile ilgili Problemler" Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 23, s. 165-184.; Nehcü'l-belaga: Hazreti Ali'nin hutbeleri, vasiyetleri, emirnâmeleri, çev. Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul: Der Yayınları, 1990. 456 s.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel